37/2010/nđ-cp

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do – hạnh phúc --------------

Số: 37/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày thứ 7 tháng 04 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ chính sách Quy hoạch city ngày 17 tháng 6 năm 2009;Xét đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

Bạn đang xem: 37/2010/nđ-cp

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này hiện tượng về lập, thẩmđịnh, phê chăm nom quy hoạch đô thị; quản lý xây dựng theo quy hoạch; điều kiệnnăng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị.

Điều 2. Thờigian lập quy hoạch city

1. Thời hạn lập quy hoạch bình thường đôthị:

a) Đối với tp trực nằm trong Trungương, thời gian lập trọng trách quy hoạch chung không thật 03 tháng, thời hạn lậpđồ án không quá 15 tháng;

b) Đối với thành phố thuộc tỉnh, thịxã, thành phố mới, thời gian lập nhiệm vụ không thật 02 tháng và thời hạn lập đồán không thật 12 tháng;

c) Đối cùng với thị trấn, thời gian lậpnhiệm vụ không thực sự 01 mon và thời gian lập thiết bị án không thực sự 09 tháng.

2. Thời hạn lập quy hướng phânkhu: đối với lập nhiệm vụ không thật 01 mon và thời hạn lập đồ dùng án không quá09 tháng.

3. Thời gian lập quy hoạch bỏ ra tiết:đối với lập nhiệm vụ không thật 01 tháng và thời hạn lập trang bị án không thực sự 06tháng.

4. Thời gian lập đồ vật án quy hoạchchuyên ngành hạ tầng kỹ thuật không quá 9 tháng.

5. Thời hạn lập trọng trách quy hoạchđược tính kể từ ngày ký phối kết hợp đồng support giữa cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạchhoặc chủ đầu tư chi tiêu với tổ chức tư vấn lập quy hoạch. Thời gian lập vật dụng án quy hoạchđược tính kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp câu hỏi lập nhiệmvụ quy hoạch cùng lập đồ vật án quy hoạch vì hai pháp nhân không giống nhau thực hiện thì thờigian lập trang bị án được tính từ thời điểm ngày ký phối kết hợp đồng tư vấn.

Điều 3. Phiên bản đồđịa hình ship hàng lập trang bị án quy hoạch thành phố

1. Bạn dạng đồ địa hình giao hàng đồ ánquy hoạch đô thị vì chưng cơ quan cai quản nhà nước về phiên bản đồ cấp cho hoặc bởi cơ quanchuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo đảm an toàn yêu mong về chất lượng và nghệ thuật theoquy định về hoạt động đo đạc và phiên bản đồ.

2. Các thông tin, dữ liệu của bạn dạng đồđịa hình phải thỏa mãn nhu cầu yêu cầu giao hàng việc lập quy hoạch đô thị cân xứng với từngloại vật án quy hướng đô thị. Trường hợp bản đồ địa hình không phù hợp với hiệntrạng tại thời gian lập quy hướng thì triển khai khảo gần kề đo đạc ngã sung.

Điều 4. Cai quản lýnguồn gớm phí giao hàng công tác lập cùng tổ chức tiến hành quy hoạch đô thị.

1. Kinh phí giao hàng công tác lập vàtổ chức tiến hành quy hoạch thành phố từ ngân sách nhà nước được bằng vận từ nguồnkinh phí tổn sự nghiệp kinh tế tài chính hàng năm của ngân sách chi tiêu trung ương và chi tiêu địaphương.

2. Tởm phí phục vụ công tác lập vàtổ chức triển khai quy hoạch city từ nguồn ngân sách đầu tư của tổ chức, cá thể thựchiện dự án chi tiêu xây dựng được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

3. Nhiệm vụ lập kế hoạch kinhphí ship hàng công tác lập với tổ chức triển khai quy hoạch city từ mối cung cấp kinhphí ngân sách nhà nước:

a) cỗ Xây dựng lập chiến lược kinhphí giá cả hàng năm so với công tác lập cùng tổ chức thực hiện quy hoạch đôthị do bộ Xây dựng tổ chức triển khai lập và những quy hoạch city khác do Thủ tướng tá Chínhphủ giao;

b) Ủy ban nhân dân các cấp lập vàcân đối kế hoạch ngân sách đầu tư hàng năm so với quy hoạch đô thị vì chưng mình tổ chức triển khai lập,trừ những quy hoạch đô thị qui định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) bộ Tài chính, cỗ Kế hoạch với Đầutư bao gồm trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước hàng năm chocông tác lập cùng tổ chức thực hiện quy hoạch thành phố do bộ Xây dựng thực hiện; Ủyban nhân dân các cấp có trách nhiệm phẳng phiu nguồn tởm phí giá cả địa phươnghàng năm để triển khai công tác quy hoạch thành phố tại địa phương.

4. Điều kiện để ghi planer kinhphí mặt hàng năm:

Danh mục những dựán quy hoạch city hoặc hạng mục quá trình để tổ chức triển khai quy hoạch đôthị được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt, kèm theo đề cưng cửng và dự toán giá thành côngtác lập quy hoạch thành phố hoặc ngân sách chi tiêu cho những hạng mục quá trình để tổ chức thựchiện quy hoạch đô thị.

5. Cỗ Xây dựng chào làng định mức,đơn giá cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị.

6. Cỗ Tài chính phối hợp Bộ Xây dựnghướng dẫn câu hỏi tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí cho công tác lập cùng tổchức thực hiện quy hoạch đô thị thuộc túi tiền nhà nước phù hợp với yêu ước quảnlý và tính chất của công tác làm việc quy hoạch đô thị.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC CỦATỔ CHỨC TƯ VẤN, CÁ NHÂN gia nhập LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤNLẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

MỤC 1. ĐIỀU KIỆN,NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN, CÁ NHÂN gia nhập LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 5. Quy địnhchung đk của tổ chức triển khai tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị

1. Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gialập quy hướng đô thị phải có đầy đủ điều kiện năng lực theo chế độ của Nghị địnhnày hoặc quy định pháp luật hiện hành về điều kiện năng lượng của tổ chức tư vấn,cá nhân xây đắp quy hoạch xây dựng.

2. Cá nhân thiết kế quy hướng đô thịphải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với các bước đảm nhận.

3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủnhiệm đồ dùng án quy hoạch đô thị và cá thể hành nghề chủ quyền thiết kế quy hoạch đôthị cần có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

4. Năng lượng của tổ chức support lậpquy hoạch thành phố được xác minh trên cơ sở năng lượng hành nghề của các cá nhân trongtổ chức, khiếp nghiệm, trình độ chuyên môn thiết bị cùng năng lực quản lý của tổ chức.

Điều 6. Điều kiệnvà thẩm quyền cấp chứng từ hành nghề phong cách xây dựng sư, kỹ sư quy hoạch city củacá nhân

1. Cá nhân được cấp chứng từ hànhnghề bản vẽ xây dựng sư, kỹ sư quy hướng đô thị buộc phải có chuyên môn đại học tập trở lên thuộcchuyên ngành con kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng nghệ thuật đô thị, kinh tế đô thị; cókinh nghiệm tham gia xây đắp quy hoạch về tối thiểu 05 năm với đã gia nhập thiết kếít tuyệt nhất 05 đồ vật án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

2. Thẩm quyền cấp chứng từ hànhnghề bản vẽ xây dựng sư, kỹ sư quy hoạch đô thị:

a) Sở xuất bản cấp chứng từ hànhnghề bản vẽ xây dựng sư, kỹ sư quy hoạch city cho cá thể theo luật pháp tại khoản 1Điều này;

b) chứng từ hành nghề loài kiến trúcsư, kỹ sư quy hoạch thành phố do bộ Xây dựng hình thức và sản xuất theo mẫu mã thốngnhất vào phạm vi cả nước.

Điều 7. Tráchnhiệm của tín đồ được cấp chứng từ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hướng đôthị

1. Đảm bảo sự trung thực với chínhxác của hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề hóa học lượng quá trình do mình đảm nhận.

3. Nộp lệ giá tiền khi được cấp chứng chỉtheo giải pháp của pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 8. Phân hạngchủ nhiệm thứ án, chủ trì bộ môn chăm ngành quy hoạch đô thị

1. Nhà nhiệm thiết bị án quy hoạch đô thịhạng I:

a) Có chứng từ hành nghề con kiến trúcsư, kỹ sư quy hoạch đô thị tương xứng với quá trình đảm nhận;

b) Đã quản lý nhiệm 01 đồ vật án quy hoạchchung city từ một số loại I trở lên trên hoặc 02 vật án quy hoạch bình thường đô thị loại II hoặc03 đồ gia dụng án quy hoạch tầm thường đô thị một số loại III.

2. Nhà nhiệm vật án quy hướng đô thịhạng II:

a) Có chứng từ hành nghề loài kiến trúcsư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với quá trình đảm nhận;

b) Đã cai quản nhiệm 01 đồ dùng án quy hoạchchung city từ loại II trở lên trên hoặc 02 vật án quy hoạch tầm thường đô thị một số loại IIIhoặc 03 trang bị án quy hoạch tầm thường đô thị nhiều loại IV hoặc 04 đồ gia dụng án quy hoạch thông thường đôthị một số loại V.

3. Nhà trì cỗ môn chăm ngành quyhoạch thành phố hạng I:

a) Có chứng chỉ hành nghề loài kiến trúcsư, kỹ sư quy hoạch đô thị tương xứng với quá trình đảm nhận;

b) Đã làm chủ trì kiến thiết bộ mônchuyên ngành 01 trang bị án quy hoạch thông thường đô thị từ các loại I trở lên hoặc 02 vật dụng ánquy hoạch tầm thường đô thị nhiều loại II hoặc 03 vật dụng án quy hoạch phổ biến đô thị loại III.

4. Công ty trì bộ môn siêng ngành quyhoạch city hạng II:

a) Có chứng từ hành nghề kiến trúcsư, kỹ sư quy hoạch đô thị tương xứng với các bước đảm nhận;

b) Đã cai quản trì xây cất bộ mônchuyên ngành 01 thứ án quy hoạch chung đô thị từ một số loại II trở lên trên hoặc 02 đồ vật ánquy hoạch bình thường đô thị một số loại III hoặc 03 đồ gia dụng án quy hoạch bình thường đô thị nhiều loại IV hoặc04 thứ án quy hoạch bình thường đô thị một số loại V.

5. Công ty nhiệm thiết bị án quy hướng đô thị,chủ trì cỗ môn chăm ngành quy hoạch thành phố hạng I được làm chủ nhiệm, công ty trìthiết kế tất cả các đồ gia dụng án quy hướng đô thị.

6. Công ty nhiệm thiết bị án quy hướng đô thị,chủ trì cỗ môn siêng ngành quy hoạch thành phố hạng II được thống trị nhiệm, chủtrì thiết kế đối với các thiết bị án quy hoạch phổ biến đô thị các loại II trở xuống, quy hoạchphân khu và quy hoạch chi tiết đô thị.

Điều 9. Điều kiệnnăng lực của tổ chức support lập quy hoạch thành phố

1. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đôthị phải có các cá nhân đủ điều kiện năng lượng chuyên môn theo luật tại khoản1 Điều 6 để đảm bảo an toàn thực hiện đầy đủ các chuyên ngành về quy hoạch không gian,hạ tầng ghê tế, kinh tế tài chính và môi trường đô thị, có cơ sở vật hóa học và trình độ chuyên môn quảnlý để bảo vệ chất lượng thứ án.

2. Tổ chức hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch đôthị bao gồm đủ công ty nhiệm đồ vật án hạng I và bao gồm đủ công ty trì cỗ môn chuyên ngành hạng I củacác chuyên ngành quy hoạch thành phố thì được lập toàn bộ các đồ vật án quy hoạch đô thị.

3. Tổ chức tư vấn lập quy hướng đôthị chưa tồn tại chủ nhiệm thứ án, nhà trì cỗ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị đượcphân hạng theo dụng cụ tại Điều 8 Nghị định này chỉ được lập đồ án quy hoạchphân khu với quy hoạch bỏ ra tiết.

Điều 10. Điềukiện của tổ chức triển khai tư vấn, cá thể nước không tính tham gia lập quy hoạch city

1. Tổ chức triển khai tư vấn, cá thể nướcngoài khi tham gia lập quy hoạch city tại vn phải có giấy tờ hoạt độngtheo hiện tượng của lao lý Việt Nam.

2. Đối với tổ chức tư vấn, cá nhânnước kế bên tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê chú tâm củaThủ tướng cơ quan chính phủ phải được bộ Xây dựng công nhận sự tương xứng về năng lượng củatổ chức support với quá trình được đảm nhận.

3. Đối với những tổ chức tư vấn, cánhân nước ngoài tham gia lập thứ án quy hoạch thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệtcủa Ủy ban nhân dân những cấp bắt buộc được cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cung cấp tỉnhcông nhấn sự cân xứng về năng lực của tổ chức tư vấn với quá trình được đảm nhận.

Điều 11. Tráchnhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị

1. Công nhận hạng của công ty nhiệm đồán, chủ trì cỗ môn siêng ngành quy hoạch city thuộc tổ chức của bản thân theocác phương pháp tại khoản 1 cùng 2 Điều 8 Nghị định này.

2. Cung cấp trung thực, tương đối đầy đủ hồsơ năng lượng của cá nhân tham gia lập quy hướng đô thị đến tổ chức, cơ quan tổchức lập quy hoạch đô thị.

3. Sử dụng các cá thể tham gia lậpđồ án bảo đảm điều kiện năng lượng theo phương pháp và tương xứng với quá trình được đảmnhận.

4. đảm bảo an toàn chất lượng của đồ án quyhoạch và quy trình lập quy hướng đô thị.

MỤC 2. LỰA CHỌNTỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 12. Lựachọn tổ chức hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch đô thị

1. Bài toán lựa chọntổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị thông qua bề ngoài chỉ định thầu. Cơ quantổ chức lập quy hoạch đô thị thực hiện việc hướng dẫn và chỉ định tổ chức support lập quy hoạchđô thị theo quy định quy định về chỉ định thầu.

2. Khuyến khích câu hỏi lựa chọn bốn vấnthông qua hiệ tượng thi tuyển đối với quy hoạch chung các đô thị có quy mô lớn,có chân thành và ý nghĩa đặc thù; quy hướng phân khu, quy hoạch chi tiết các quanh vùng có ýnghĩa quan trọng trong đô thị.

3. Khi lựa chọntư vấn lập quy hoạch đô thị, phòng ban có nhiệm vụ tổ chức lập quy hướng hoặcchủ đầu tư phải căn cứ vào những quy định về điều kiện năng lượng theo biện pháp tạiNghị định này với phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về đa số thiệt hại bởi vì việclựa chọn tổ chức tư vấn không đủ điều kiện năng lực.

Điều 13. Hìnhthức thi tuyển

1. Việc lựa chọn tổ chức hỗ trợ tư vấn lậpquy hoạch đô thị thông qua hiệ tượng thi tuyển ý tưởng phát minh quy hoạch.

2. Tổ chức tưvấn quy hoạch đô thị tham gia thi tuyển phải bảo vệ các đk năng lựctheo pháp luật tại Điều 9 Nghị định này.

3. Tổ chức thi tuyển:

Cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch đô thịcó trách nhiệm:

a) tổ chức lập và phê chăm bẵm nhiệm vụ,quy chế và dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển;

b) Mời về tối thiểu 5 tổ chức tư vấntham gia thi tuyển;

c) thành lập Hội đồng thi tuyển chọn đểđánh giá với xếp hạng tổ chức triển khai tư vấn.

4. Yếu tắc và nhiệm vụ của Hộiđồng thi tuyển:

a) nguyên tố Hội đồng thi tuyển:

Hội đồng thi tuyển gồm đại diện cáccơ quan cai quản nhà nước, các tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp có liên quan, hội đồngkiến trúc quy hoạch với các chuyên viên có kinh nghiệm tay nghề trong lĩnh vực quy hoạch –kiến thức.

b) trọng trách của Hội đồng thi tuyển:

- so với các phát minh quy hoạchtrên cơ sở thỏa mãn nhu cầu yêu ước của trách nhiệm thi tuyển; tính khoa học, tính thực tiễncủa cách thực hiện và đánh giá, xếp hạng tổ chức triển khai tư vấn.

- Tổng thích hợp và báo cáo kết trái đánhgiá, xếp thứ hạng thi tuyển với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.

5. Cơ quan tổ chức lập quy hoạchquyết định chọn tổ chức hỗ trợ tư vấn trên cơ sở kết quả thi tuyển.

Chương 3.

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊDUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

MỤC 1. NỘIDUNG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 14.Nguyên tắc lập quy hoạch đô thị

1. Thành phốtrực trực thuộc Trung ương, tp thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị bắt đầu phảiđược lập quy hoạch chung, đảm bảo an toàn phù hợp với Định hướng quy hoạch toàn diện và tổng thể hệthống thành phố quốc gia.

2. Các khoanh vùng trong thành phố, thịxã đề xuất được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hướng chung, làm cơ sở đểxác định những dự án chi tiêu xây dựng cùng lập quy hoạch đưa ra tiết.

3. Các quanh vùng trong thành phố, thịxã, thị trấn, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì phải tạo quy hoạch cụ thể đểcụ thể hóa quy hướng chung, quy hướng phân khu, làm cửa hàng để lập dự án công trình đầu tưxây dựng và cấp chứng từ phép xây dựng.

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng domột chủ đầu tư chi tiêu tổ chức tiến hành có quy mô nhỏ tuổi hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dựán đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì rất có thể lập dự án chi tiêu xây dựng màkhông phải lập quy hoạch chi tiết. Bạn dạng vẽ tổng mặt bằng, cách thực hiện kiến trúccông trình, chiến thuật về hạ tầng chuyên môn trong nội dung xây cất cơ sở phảiphù phù hợp với quy hoạch phân khu; bảo đảm sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật cùng phù hợpvới không gian kiến trúc với quanh vùng xung quanh.

Điều 15. Nộidung thiết bị án quy hoạch chung tp trực thuộc tw

1. Phân tích, reviews các điều kiệntự nhiên và hiện trạng về kinh tế tài chính - buôn bản hội; dân số, lao động; áp dụng đất đai;hiện trạng về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, môi trườngcủa toàn tp và từng đô thị.

2. Xác định tính chất, mục tiêu, độnglực phạt triển.

3. Xác minh quy tế bào dân số, lao động,quy mô đất xuất bản đô thị, các chỉ tiêu khu đất đai, hạ tầng xóm hội, hạ tầng kỹthuật đến toàn tp và từng đô thị cân xứng với yêu thương cầu cách tân và phát triển của từnggiai đoạn 10 năm, đôi mươi – 25 năm và xu thế trở nên tân tiến 50 năm.

4. Dự kiến áp dụng đất của toànthành phố theo yêu cầu cách tân và phát triển của từng giai đoạn.

5. Định hướng cách tân và phát triển không gianđô thị, bao gồm:

a) xác minh mô hình phân phát triển, cấutrúc không gian toàn thành phố.

- Định phía phát triển hệ thống đôthị trong thành phố: khẳng định quy mô, chức năng, phạm vi của khoanh vùng đô thịtrung tâm; vị trí, quy mô, tính chất, chức năng, phạm vi và lý lẽ phát triểncủa các đô thị khác;

- Định hướng các vùng chức năngkhác mang lại toàn tp (công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, sinhthái, bảo tồn, …): khẳng định tính chất, phạm vi, bài bản và cách thức phát triển;

- Định hướng cải tiến và phát triển các khu vựcdân cư nông thôn: xác định vị trí trung tâm nhiều xã, trung tâm xã; điểm dân cưnông thôn triệu tập và mô hình phát triển;

- Định hướng trở nên tân tiến các trụckhông gian, hành lang cải cách và phát triển đô thị của thành phố: xác định tính hóa học vànguyên tắc phân phát triển.

b) Định hướng trở nên tân tiến không giancho khoanh vùng đô thị trung tâm, bao gồm:

- hướng phát triển, mở rộng đô thị;

- xác định phạm vi, quy mô các khuchức năng; các khu chuyển đổi chức năng; khu hiện có hạn chế vạc triển, khu vực chỉnhtrang, cải tạo, khu bắt buộc bảo tồn, tôn tạo; khu phát triển mới; khu vực cấm xây dựng;các quần thể dự trữ phân phát triển;

- xác định chỉ tiêu về tỷ lệ dâncư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hướng đô thị, cách thức phát triển đối với cáckhu chức năng;

- Xác định hệ thống trung tâm hànhchính, trung trọng tâm thương mại, dịch vụ, trung trọng điểm công cộng, thể dục thể thao thể thao;công viên cây cối và không gian mở của đô thị; trung tâm siêng ngành cấpthành phố;

- xác minh các quanh vùng dự kiến xâydựng dự án công trình ngầm;

- xác minh các vùng con kiến trúc, cảnhquan, các khu vực trung tâm, khu vực cửa ngõ của đô thị, trục không khí chính,quảng trường lớn, không khí cây xanh, khía cạnh nước, điểm khác biệt trong đô thị và đềxuất cơ chế và yêu cầu tổ chức triển khai không gian, kiến trúc cho các quanh vùng trên.

6. Định hướng cải cách và phát triển hạ tầng kỹthuật đô thị:

a) Định hướng cải tiến và phát triển hạ tầng kỹthuật toàn thành phố, bao gồm:

- Đánh giá tổng vừa lòng và chọn lọc đấtphát triển đô thị: đánh giá về địa hình, những tai thay đổi địa chất, xác định khu vựccấm xây dựng, giảm bớt xây dựng; khẳng định lưu vực, phân lưu với hướng thoát nướcchính; vị trí, quy mô những công trình tiêu bay nước; xác minh cốt xuất bản chocác đô thị và những vùng công dụng khác vào thành phố;

- xác minh mạng lưới giao thông đốingoại bao gồm đường bộ, con đường sắt, con đường thủy, đường hàng không; vị trí cùng quy mô cảnghàng không, cảng biển, cảng sông, ga con đường sắt; tuyến phố bộ, đường tàu đô thị(trên cao, trên mặt đất, ngầm); xác định vị trí, bài bản bến xe cộ đối ngoại;

- xác định trữ lượng, nhu cầu vànguồn hỗ trợ nước, năng lượng; tổng số lượng nước thải, rác thải; vị trí, quymô, công suất những công trình dắt mối và những tuyến truyền tải, cung cấp của hệthống cấp nước, năng lượng, chiếu sáng, tin tức liên lạc, thoát nước; vị trí,quy tế bào khu xử trí chất thải rắn, nghĩa địa và những công trình khác cho những đôthị và những vùng tính năng khác của thành phố.

b) Định hướng cải cách và phát triển hạ tầng kỹthuật cho khoanh vùng đô thị trung tâm, bao gồm:

- Phân lưu vực thoát nước, xác địnhmạng lưới thải nước mưa, cốt chế tạo của từng khu vực vực;

- khẳng định mạng lưới giao thôngchính cấp đô thị, đường và ga đường tàu đô thị (trên cao, phương diện đất cùng ngầm); tổchức hệ thống giao thông chỗ đông người và khối hệ thống bến, bến bãi đỗ xe cộ (trên cao, mặt đấtvà ngầm); xác định chỉ giới mặt đường đỏ các trục chính đô thị và khối hệ thống hào, tuynen kỹ thuật;

- Xác xác định trí, quy mô các côngtrình đầu mối và mạng lưới phân phối chính của hệ thống cấp nước, cung cấp năng lượngvà chiếu sáng, tin tức liên lạc, bay nước.

7. Đánh giá môi trường thiên nhiên chiến lược:

a) Đánh giá bán hiện trạng:

- Về môi trường tự nhiên thành phố vềđiều kiện khí tượng thủy văn, hệ sinh thái, địa chất, xói mòn đất; khai thác vàsử dụng tài nguyên, biến hóa khí hậu;

- Về quality nguồn nước, khôngkhí, hóa học thải rắn, nước thải, giờ ồn;

- Về những vấn đề dân cư, buôn bản hội, vănhóa với di sản.

b) Phân tích, dự báo gần như tác độngtích rất và tiêu cực ảnh hưởng đến vạc triển kinh tế tài chính - xã hội và môi trường thiên nhiên đôthị; đề xuất hệ thống tiêu chí đảm bảo an toàn môi trường để lấy ra các chiến thuật về địnhhướng phát triển không khí và hạ tầng kỹ thuật về tối ưu.

c) Đề ra các giải pháp tổng thểphòng ngừa, sút thiểu, tương khắc phục tác động và đen thui ro so với dân cư; hệ sinhthái từ nhiên; mối cung cấp nước, không khí, tiếng ồn lúc triển khai triển khai quy hoạchđô thị.

d) Lập chương trình, planer giámsát môi trường thiên nhiên về kỹ thuật, thống trị và quan tiền trắc môi trường.

8. Đề xuất những chương trình ưu tiênđầu tư trở nên tân tiến và nguồn lực có sẵn thực hiện.

9. Bạn dạng đồ triết lý phát triểnkhông gian cùng hạ tầng chuyên môn toàn thành phố theo những giai đoạn được thể hiệntrên tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000; phiên bản đồ lý thuyết phát triển không khí và hạtầng kỹ thuật khu vực đô thị trung tâm theo các giai đoạn được trình bày trên bảnđồ phần trăm 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Điều 16. Nộidung trang bị án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã

1. Phân tích, đánh giá các điều kiệntự nhiên và hiện trạng về kinh tế - làng mạc hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai;hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, môi trườngcủa đô thị.

2. Xác định tính chất, mục tiêu, độnglực vạc triển, bài bản dân số, lao động, bài bản đất xây đắp đô thị, những chỉtiêu khu đất đai, hạ tầng xóm hội, hạ tầng kỹ thuật mang đến đô thị cân xứng với những yêu cầuphát triển của từng quá trình 10 năm, 20 - 25 năm.

3. Dự kiến áp dụng đất của đô thịtheo yêu thương cầu cải cách và phát triển của từng giai đoạn.

4. Định hướng cách tân và phát triển không gianđô thị, bao gồm:

a) quy mô và hướng cách tân và phát triển đôthị;

b) xác minh phạm vi, quy mô các khuchức năng của đô thị; quần thể hiện hạn chế chế phân phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo,khu buộc phải bảo tồn, tôn tạo; các khu đổi khác chức năng; khu trở nên tân tiến mới; khucấm xây dựng, các khu dự trữ vạc triển; các khu vực dự kiến phát hành côngtrình ngầm tự đô thị các loại III trở lên;

c) khẳng định chỉ tiêu về tỷ lệ dâncư, chỉ tiêu áp dụng đất quy hướng đô thị, định hướng và lý lẽ phát triểnđối với từng khu chức năng;

d) hệ thống trung trung khu hành chính,trung trung ương thương mại, dịch vụ, trung trung khu công cộng, thể dục thể thao, côngviên, cây cối và không gian mở; trung tâm chuyên ngành cấp cho đô thị;

đ) Định hướng trở nên tân tiến các quần thể vựcdân cư nông thôn;

e) khẳng định các vùng loài kiến trúc, cảnhquan, những trục không gian chính, quảng trường, cửa ngõ ngõ đô thị, điểm khác biệt đô thị;đề xuất tổ chức triển khai không gian, phong cách thiết kế cho các quanh vùng trên.

5. Định hướng phát triển hạ tầng kỹthuật đô thị, bao gồm:

a) Đánh giá bán tổng thích hợp và chọn lựa đấtphát triển đô thị: đánh giá về địa hình, các tai đổi mới địa chất, xác định khu vựccấm xây dựng, tinh giảm xây dựng; khẳng định lưu vực với phân giữ vực tiêu bay nướcchính; phía thoát nước, vị trí, quy mô các công trình tiêu bay nước; xác địnhcốt sản xuất cho thành phố và từng khu vực vực;

b) xác minh mạng lưới giao thông vận tải đốingoại, giao thông đô thị, vị trí với quy mô các công trình đầu mối giao thôngnhư: cảng sản phẩm không, cảng biển, cảng sông, ga mặt đường sắt, bến xe cộ đối ngoại; tổchức hệ thống giao thông chỗ đông người và hệ thống bến, bến bãi đỗ xe; xác minh chỉ giớiđường đỏ những trục thiết yếu đô thị và khối hệ thống hào, tuy nen kỹ thuật;

c) khẳng định nhu ước và nguồn cung cấp cấpnước, năng lượng; tổng ít nước thải, rác rưởi thải; vị trí, quy mô công trình xây dựng đầumối với mạng lưới truyền tải, phân phối bao gồm của hệ thống cấp nước, năng lượngvà phát sáng đô thị, thông tin liên lạc, thoát nước và dự án công trình xử lý nướcthải; vị trí, bài bản khu xử trí chất thải rắn, nghĩa địa và những công trìnhkhác.

6. Đánh giá môi trường thiên nhiên chiến lược:theo phương pháp tại khoản 7 Điều 15 của Nghị định này.

7. Đề xuất những hạng mục ưu tiên đầutư cách tân và phát triển và nguồn lực có sẵn thực hiện.

8. Định hướng cải cách và phát triển không gianvà hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các giai đoạn được biểu đạt trên bản đồ tỷ lệ1/10.000 hoặc 1/25.000.

Điều 17. Nộidung vật dụng án quy hoạch bình thường thị trấn, đô thị nhiều loại V không công nhận là thị trấn

1. Phân tích, review các điều kiệntự nhiên và hiện trạng về kinh tế - buôn bản hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai;hiện trạng về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, môi trườngcủa đô thị.

2. Xác minh mục tiêu, cồn lực pháttriển; tính chất, bài bản dân số, lao động, bài bản đất chế tạo đô thị; những chỉtiêu về hạ tầng làng hội, hạ tầng kỹ thuật theo các giai đoạn phạt triển.

3. Dự kiến áp dụng đất của đô thịtheo từng tiến trình quy hoạch.

4. Định hướng cách tân và phát triển không gianđô thị, bao gồm:

a) Hướng cách tân và phát triển đô thị;

b) xác định phạm vi, quy mô những khuchức năng của đô thị: quần thể chỉnh trang, cải tạo, quần thể bảo tồn, khu cải cách và phát triển mới,khu cấm xây dựng, những khu dự trữ phân phát triển;

c) xác định chỉ tiêu về tỷ lệ dâncư, chỉ tiêu áp dụng đất quy hoạch đô thị, triết lý phát triển đối với từngkhu chức năng;

d) xác định trung chổ chính giữa hành chính,trung tâm thương mại, dịch vụ, trung vai trung phong công cộng, khu vui chơi công viên cây xanh với khônggian mở của đô thị;

đ) Định hướng tổ chức không gian,kiến trúc, cảnh quan cho những khu công dụng của đô thị, trục không gian chính.

5. Định hướng cải tiến và phát triển hạ tầng kỹthuật đô thị, bao gồm:

a) Đánh giá bán tổng hòa hợp và chọn lựa đấtphát triển đô thị; khẳng định cốt tạo cho toàn thành phố và từng quần thể vực;

b) xác minh mạng lưới giao thông đốingoại, giao thông vận tải đô thị, vị trí cùng quy mô những công trình mối manh giao thông;xác định chỉ giới con đường đỏ các trục chính đô thị và hệ thống tuynel kỹ thuật;

c) xác định nhu ước và nguồn cung cấp cấpnước, năng lượng; tổng lượng nước thải, rác thải; vị trí, quy mô, năng suất cáccông trình đầu mối và mạng lưới truyền tải, triển lẵm của khối hệ thống cấp nước,năng lượng và thắp sáng đô thị, thông tin liên lạc, bay nước; vị trí, quy môcác công trình xử lý chất thải rắn, nghĩa địa và các công trình khác.

6. Đánh giá môi trường thiên nhiên chiến lược:theo chế độ tại khoản 7 Điều 15 Nghị định này.

7. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tưvà nguồn lực thực hiện.

8. Định hướng cách tân và phát triển không gianđô thị với hạ tầng kỹ thuật theo các giai đoạn được diễn đạt trên bạn dạng đồ tỷ lệ1/5.000 hoặc 1/10.000.

Điều 18. Nộidung vật dụng án quy hoạch chung đô thị mới

Nội dung vật dụng án quy hoạch tầm thường đôthị new được tiến hành theo lao lý tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 với 8 Điều16 của Nghị định này, trong các số ấy cần phân tích và nắm rõ cơ sở ra đời pháttriển của đô thị; phân tích về tế bào hình, cấu tạo phát triển ko gian; địnhhướng con kiến trúc, cảnh quan môi trường tương xứng với tính chất, tác dụng của đôthị; xác định các tiến độ phát triển, kế hoạch thực hiện, những dự án tất cả tínhchất tạo động lực hình thành phát triển đô thị mới và tế bào hình cai quản phát triểnđô thị.

Điều 19. Nộidung trang bị án quy hoạch phân quần thể

1. Phân tích, nhận xét các điều kiệntự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, thôn hội, phong cách thiết kế cảnh quan, hạ tầngkỹ thuật; các quy định của quy hoạch thông thường có liên quan đến khu vực quy hoạch.

2. Xác minh chỉ tiêu thực hiện đấtquy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn quanh vùng quy hoạch.

3. Quy hướng tổng mặt bằng sử dụngđất:

a) khẳng định các khu tính năng trongkhu vực quy hoạch;

b) xác định chỉ tiêu thực hiện đất quyhoạch đô thị về tỷ lệ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình xây dựng đối vớitừng ô phố; khoảng tầm lùi công trình so với các trục đường; vị trí, đồ sộ cáccông trình ngầm (nếu có).

4. Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổchức không gian, loài kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực chức năng, trục đườngchính, không gian mở, điểm nhấn, khu vực trung tâm, khu bảo đảm (nếu có).

Xem thêm: Soạn Chị Em Thúy Kiều Lớp 9 Chi Tiết ), Soạn Bài Chị Em Thúy Kiều Của Nguyễn Du

5. Quy hoạch hệ thống công trình hạtầng chuyên môn đô thị:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố đượcbố trí mang đến mạng lưới con đường khu vực, bao hàm các câu chữ sau:

a) khẳng định cốt xây dựng so với từngô phố;

b) khẳng định mạng lưới giao thông, mặtcắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và rõ ràng hóa quy hoạchchung về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, cùng bề mặt đất cùng ngầm); tuyếnvà ga tàu điện ngầm; hào với tuynel kỹ thuật;

c) xác minh nhu cầu và nguồn cung cấp nước;vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới mặt đường ống cấp cho nướcvà các thông số kỹ thuật kỹ thuật bỏ ra tiết;

d) xác minh nhu cầu áp dụng và nguồncung cấp cho năng lượng; vị trí, quy mô các trạm năng lượng điện phân phối; mạng lưới đườngdây trung ráng và khối hệ thống chiếu sáng sủa đô thị;

đ) xác định nhu cầu và mạng lướithông tin liên lạc;

e) xác minh tổng số lượng nước thải vàrác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô những công trình cách xử lý nước thải,chất thải.

6. Dự kiến những dự án ưu tiên đầutư.

7. Đánh giá môi trường chiến lược:

a) Đánh giá thực trạng môi trường vềđiều kiện địa hình; đk tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn (nếucó); các vấn đề xóm hội, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên;

b) Phân tích, dự báo phần lớn tác độngtích rất và tiêu cực tác động đến môi trường; khuyến nghị hệ thống các tiêu chí bảovệ môi trường để mang ra các giải pháp quy hoạch không khí và hạ tầng kỹ thuậttối ưu cho khu vực quy hoạch;

c) Đề ra các giải pháp giảm thiểu,khắc phục tác động đối với dân cư, phong cảnh thiên nhiên; không khí, giờ ồnkhi triển khai tiến hành quy hoạch đô thị;

d) lập mưu hoạch đo lường và thống kê môi trườngvề kỹ thuật, làm chủ và quan lại trắc môi trường.

8. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụngđất và khối hệ thống hạ tầng nghệ thuật được thể hiện trên bạn dạng đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

Điều 20. Nộidung đồ gia dụng án quy hoạch đưa ra tiết

1. Phân tích, reviews các điều kiệntự nhiên, hoàn cảnh đất xây dựng, dân cư, thôn hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầngkỹ thuật; các quy định của quy hướng chung, quy hướng phân khu có tương quan đếnkhu vực quy hoạch.

2. Xác minh chỉ tiêu thực hiện đấtquy hoạch đô thị, hạ tầng xóm hội cùng hạ tầng kỹ thuật mang lại toàn quanh vùng quy hoạch.

3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụngđất: khẳng định chức năng, chỉ tiêu áp dụng đất quy hoạch thành phố về mật độ xây dựng,hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng chừng lùi công trình so với từng lô đấtvà trục đường; vị trí, quy mô những công trình ngầm (nếu có).

4. Xác minh chiều cao, cốt sàn vàtrần tầng một; bề ngoài kiến trúc, mặt hàng rào, màu sắc sắc, vật tư chủ đạo của cáccông trình và những vật thể phong cách thiết kế khác đến từng lô đất; tổ chức cây xanh côngcộng, sân vườn, cây cối đường phố với mặt nước trong khu vực quy hoạch.

5. Quy hoạch khối hệ thống công trình hạtầng chuyên môn đô thị:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố đượcbố trí mang lại mạng lưới mặt đường nội bộ, bao hàm các văn bản sau:

a) xác minh cốt xây dựng đối với từnglô đất;

b) xác minh mạng lưới giao thông vận tải (kểcả đường đi bộ nếu có), khía cạnh cắt, chỉ giới mặt đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác địnhvà rõ ràng hóa quy hướng chung, quy hoạch phân khu về vị trí, đồ sộ bến, bãi đỗxe (trên cao, cùng bề mặt đất và ngầm);

c) xác định nhu ước và nguồn cấp cho nước;vị trí, quy mô dự án công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nướcvà các thông số kỹ thuật bỏ ra tiết;

d) xác định nhu cầu thực hiện và nguồncung cấp năng lượng; vị trí, quy mô những trạm điện phân phối; màng lưới đườngdây trung thế, hạ núm và chiếu sáng đô thị;

đ) xác định nhu cầu và mạng lướithông tin liên lạc;

e) khẳng định lượng nước thải, rác rến thải;mạng lưới bay nước; vị trí, quy mô những công trình giải pháp xử lý nước bẩn, chất thải.

6. Đánh giá môi trường thiên nhiên chiến lược:

a) Đánh giá hiện trạng môi ngôi trường vềđiều kiện địa hình; những vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên;

b) Phân tích, dự báo đa số tác độngtích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; khuyến nghị hệ thống các tiêu chí bảovệ môi trường để đưa ra các chiến thuật quy hoạch không gian, phong cách xây dựng và hạ tầngkỹ thuật về tối ưu cho khoanh vùng quy hoạch;

c) Đề ra các phương án cụ thể giảmthiểu, xung khắc phục ảnh hưởng đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

d) đồ mưu hoạch đo lường và thống kê môi trườngvề kỹ thuật, làm chủ và quan trắc môi trường.

7. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sửdụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật biểu đạt ở tỷ lệ 1/500.

MỤC 2. NỘIDUNG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Điều 21.Nguyên tắc lập đồ gia dụng án quy hoạch chăm ngành hạ tầng chuyên môn

1. Đồ án quy hoạch chăm ngành hạtầng chuyên môn được lập cho tp trực thuộc trung ương nhằm cụ thể hóa nộidung kim chỉ nan quy hoạch hạ tầng chuyên môn trong đồ gia dụng án quy hoạch phổ biến thành phốđể đảm bảo đủ đại lý lập dự án đầu tư chi tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng chuyên môn đô thị.

2. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạtầng chuyên môn được lập mang đến từng đối tượng người dùng hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi toàn đôthị.

3. Nội dung đồ án quy hướng chuyênngành hạ tầng nghệ thuật phải bảo vệ phù hợp với đồ án quy hoạch phổ biến thành phốtrực thuộc tw được duyệt.

Điều 22. Nộidung vật dụng án quy hoạch siêng ngành giao thông đô thị

1. Đánh giá thực trạng xây dựng vàphát triển kiến trúc giao thông city (giao thông đối ngoại và giaothông đô thị); giao thông vận tải đường bộ khách công cộng.

2. Dự báo nhu cầu vận sở hữu và xác địnhcác chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, quỹ đất giành cho giao thông.

3. Xác định quy hoạch khối hệ thống giaothông đối ngoại của thành phố (giao thông con đường bộ, đường sắt; đường thủy cùng đườnghàng không) bao gồm: ví dụ tuyến; vị trí, quy mô những công trình đầu mối: cảnghàng không, cảng biển, cảng sông, nút giao thông thông, bến bãi rộng lớn đỗ xe pháo đối ngoại.

4. Xác định quy hoạch khối hệ thống giaothông đô thị bao gồm: phân một số loại và tổ chức triển khai mạng lưới mặt đường đô thị, xác định cụthể các tuyến đường tàu đô thị (trên mặt đất, bên trên cao, bên dưới mặt đất), vị trívà quy mô những công trình: công ty ga, bến bãi rộng lớn đỗ xe quanh vùng đô thị, các đầu mốigiao thông; khẳng định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đường phố chính cấpđô thị.

5. Xác định quy hoạch vận tải kháchcông cộng.

6. Xác minh các chương trình, dự ánđầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn và chiến lược thực hiện.

7. Đánh giá môi trường thiên nhiên chiến lược.

8. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch hệthống giao thông vận tải thể hiện tại ở xác suất 1/10.000 – 1/25.000.

Điều 23. Nộidung đồ vật án quy hoạch cao độ nền với thoát nước mặt thành phố

1. Đánh giá hiện trạng địa hình,các điều kiện địa hóa học công trình, địa chất thủy văn, các khu vực có tai biếnmôi ngôi trường (lún, sụt, địa chất, sói lở …).

2. Đánh giá tổng hợp khu đất xây dựngđô thị mang lại từng khoanh vùng đô thị bao gồm: xác định các khoanh vùng thuận lợi, khôngthuận lợi, hạn chế, khu vực cấm xây dựng.

3. Đánh giá bán tổng vừa lòng tình hìnhthoát nước và ngập úng đô thị: tần suất, diện tích những khu vực, độ sâu, hiện tại trạnghệ thống thoát nước, vị trí, quy mô các trạm bơm tiêu thoát nước.

4. Xác minh chỉ tiêu, thông số kỹ thuật cơ bản,các giữ vực thoát nước; mạng lưới thoát và nguồn chào đón nước mặt; vị trí,quy mô các công trình làm mối tiêu thoát chính; các phương án phòng né thiêntai.

5. Xác minh cốt kiến tạo khống chếcủa từng khu vực xây dựng ví dụ và những đường phố bao gồm cấp đô thị.

6. Khẳng định sơ bộ khối lượng đào, đắpcủa những khu vực.

7. Xác minh chương trình và dự án công trình đầutư ưu tiên, xác minh sơ bộ tổng vốn đầu tư, dự con kiến nguồn lực thực hiện.

8. Đánh giá môi trường chiến lược.

9. Phiên bản đồ thực trạng và quy hoạch caođộ nền với thoát nước khía cạnh đô thị xác suất 1/10.000 – 1/25.000

Điều 24. Nộidung vật án quy hoạch cung cấp điện đô thị

1. Đánh giá chỉ hiện trạng hỗ trợ điện– tiêu thụ điện năng; hiện trạng về nguồn điện, mạng lưới điện (các tuyến đường truyềntải với phân phối), vị trí, quy mô những trạm biến áp.

2. Khẳng định các chỉ tiêu cung cấp điệnvà nhu cầu điện năng (kể cả năng lượng điện cho thắp sáng đô thị).

3. Khẳng định mạng lưới truyền thiết lập vàphân phối (110 KV, 35 KV, 22 KV); vị trí, quy mô những trạm biến đổi áp.

4. Khẳng định chương trình và dự án công trình đầutư ưu tiên, khẳng định sơ bộ tổng giá trị đầu tư, dự con kiến nguồn lực thực hiện.

5. Đánh giá môi trường xung quanh chiến lược.

6. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch cấpđiện xác suất 1/10.000 – 1/25.000.

Điều 25. Nộidung đồ vật án quy hoạch phát sáng đô thị

1. Đánh giá hiện trạng về hệ thốngchiếu sáng đô thị gồm những: nguồn hỗ trợ điện, lưới điện, mối cung cấp sáng, tìnhhình tiêu thụ điện năng; tình trạng tổ chức và bề ngoài chiếu sáng sủa tại các côngtrình giao thông, không gian công cộng, thắp sáng mặt quanh đó công trình, chiếusáng quảng cáo, khu vực lễ hội.

2. Khẳng định các tiêu chuẩn chiếu sángcho các đối tượng người tiêu dùng được chiếu sáng; dự báo yêu cầu điện năng cho chiếu sáng.

3. Đề xuất các chiến thuật chiếu sángcho những công trình giao thông, không khí công cộng, chiếu sáng mặt ngoài côngtrình, thắp sáng quảng cáo, khu vực lễ hội … và các chiến thuật về mối cung cấp điện,lưới điện, mối cung cấp sáng, máy chiếu sáng.

4. Xác minh chương trình và dự án công trình đầutư ưu tiên, xác minh sơ bộ tổng vốn đầu tư, dự con kiến nguồn lực thực hiện.

5. Đánh giá môi trường chiến lược.

6. Bạn dạng đồ hiện trạng và quy hướng hệthống thắp sáng đô thị xác suất 1.10.000 – 1/25.000.

Điều 26. Nộidung vật dụng án quy hoạch cấp nước city

1. Đánh giá bán hiện trạng khối hệ thống cấpnước: nguồn khai thác, công suất, năng suất khai thác, quality nước sạch, áplực nước, phần trăm đấu nối, xác suất thất thoát thất thu và review tình trạng hoạtđộng các công trình, mạng lưới đường ống cấp cho nước.

2. Đánh giá cụ thể trữ lượng, chấtlượng những nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác cho cấp cho nước.

3. Khẳng định các chỉ tiêu cấp cho nướccho các mục đích sử dụng, nhu cầu cấp nước.

4. Lựa chọn cụ thể nguồn cấp nước,xác định nhu cầu; phân vùng cấp nước và xác định nhu cầu sử dụng đất đến cáccông trình cấp nước.

5. Khẳng định mạng lưới con đường ống cấpnước (mạng cấp cho I, mạng cấp cho II), vị trí, đồ sộ công suất những công trình cấp cho nước.

6. Khẳng định chương trình và dự án công trình đầutư ưu tiên, xác minh sơ bộ tổng mức đầu tư, dự con kiến nguồn lực thực hiện.

7. Đề xuất những quy định bảo vệ nguồnnước, đảm bảo hệ thống cấp cho nước.

8. Đánh giá môi trường thiên nhiên chiến lược.

9. Bản đồ thực trạng và quy hướng cấpnước mô tả ở xác suất 1/10.000 – 1/25.000.

Điều 27. Nộidung vật dụng án quy hướng thoát nước thải city

1. Đánh giá thực trạng thoát nước mạnglưới thoát nước, trạm xử lý, khả năng tiêu bay của khối hệ thống … ); thực trạng ônhiễm và cốt truyện môi ngôi trường nước.

2. Khẳng định các chỉ tiêu, thông sốcơ bạn dạng của hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp …; tổng lượng nước thải;các nguồn tiếp nhận, khả năng chào đón nước thải.

3. Lựa chọn khối hệ thống thu gom cùng xửlý nước thải.

4. Xác định hướng, vị trí, kích thướcmạng bay nước cấp I, cung cấp II; những điểm xả, cao độ nấc nước, lưu lại lượng xả tốiđa, yêu mong về quality nước thải tại các điểm xả.

5. Xác định vị trí, quy mô những nhàmáy xử trí nước thải.

6. Xác định các chương trình và dựán chi tiêu ưu tiên; sơ bộ tổng giá trị đầu tư, dự kiến nguồn vốn và planer thực hiện.

7. Đánh giá môi trường xung quanh chiến lược.

8. Bản đồ hiện trạng và quy hướng hệthống thải nước thải mô tả ở tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000.

Điều 28. Nộidung đồ án quy hoạch xử trí chất thải rắn

1. Đánh giá thực trạng các nguồnphát thải, thành phần, đặc điểm và khẳng định tổng cân nặng các hóa học thải rắnthông thường cùng nguy hại.

2. Đánh giá khả năng phân nhiều loại tạinguồn và khả năng tái chế, tái áp dụng chất thải rắn.

3. Xác minh các chỉ tiêu, dự báonguồn cùng dự báo tổng lượng chất thải.

4. Xác định vị trí, quy mô các điểmthu gom, trạm trung chuyển, khu liên hợp, các đại lý xử lý hóa học thải rắn.

5. Đề xuất technology xử lý yêu thích hợp.

6. Xuất bản chương trình, dự án công trình đầutư ưu tiên; sơ bộ tổng vốn đầu tư, dự kiến nguồn ngân sách và planer thực hiện.

7. Đánh giá môi trường chiến lược

8. Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch xửlý hóa học thải rắn biểu thị ở tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000.

Điều 29. Nộidung trang bị án quy hướng nghĩa trang

1. Đánh giá yếu tố hoàn cảnh về nghĩatrang gồm những: sự phân bố, quy mô, tình hình vận động và áp dụng (nghĩa trangmới, nghĩa trang đang hoạt động, dự kiến đóng góp cửa, di chuyển, cải tạo …), tác động,ảnh hưởng mang lại môi trường.

2. Dự báo nhu yếu táng mang lại toàn đôthị, những yêu cầu về quỹ đất sử dụng; lựa chọn bề ngoài táng.

3. Xác xác định trí, bài bản cácnghĩa trang (nghĩa trang cấp 1, 2 và cung cấp 3).

4. Đánh giá môi trường xung quanh chiến lược.

5. Xây cất dự án chi tiêu ưu tiên;sơ bộ tổng giá trị đầu tư, dự kiến nguồn ngân sách và kế hoạch thực hiện.

6. Phiên bản vẽ thực trạng và quy hoạchcác nghĩa trang biểu hiện ở xác suất 1/10.000 – 1/25.000.

Điều 30. Nộidung thứ án quy hoạch thông tin liên lạc

1. Đánh giá yếu tố hoàn cảnh về hệ thốngthông tin liên lạc; bố trí đường dây nổi, ngầm.

2. Xác minh nhu mong về thông tinliên lạc.

3. Xác định mạng chuyển mạch, mạngdịch vụ viễn thông, mạng nước ngoài vi và khối hệ thống truyền dẫn.

4. Sản xuất dự án đầu tư ưu tiên;sơ bộ tổng vốn đầu tư, dự kiến nguồn vốn và chiến lược thực hiện.

5. Đánh giá môi trường xung quanh chiến lược.

6. Bạn dạng vẽ hiện trạng và quy hoạchthông tin liên lạc biểu hiện ở phần trăm 1/10.000 – 1/25.000.

MỤC 3. TRÌNH TỰ,THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 31. Trìnhtự, giấy tờ thủ tục thẩm định, phê duyệt trọng trách và đồ vật án quy hoạch đô thị.

1. Phòng ban trình thẩm định và phêduyệt

a) bộ Xây dựng tổ chức triển khai thẩm địnhtrình Thủ tướng chính phủ phê duyệt trọng trách và trang bị án quy hoạch thành phố thuộctrách nhiệm tổ chức triển khai lập của chính bản thân mình và nhiệm vụ, đồ án quy hoạch bởi Thủ tướngChính tủ giao;

b) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh trình BộXây dựng đánh giá và thẩm định và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt trách nhiệm và trang bị án quyhoạch thành phố thuộc thẩm quyền phê chăm sóc của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ trừ quy hoạchđô thị phương tiện tại điểm a khoản này;

c) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đôthị phương tiện tại các khoản 3, 4, 5 cùng 6 Điều 19 của phương tiện Quy hoạchđô thị trình cơ quan quản lý quy hoạch cung cấp tỉnh thẩm định và đánh giá và trình Ủy bannhân dân cấp tỉnh phê duyệt trách nhiệm và vật án quy hoạch city thuộc thẩm quyềnphê phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Cơ quan làm chủ quy hoạch đô thịcấp tỉnh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh phê duyệt trọng trách và đồán quy hoạch thành phố thuộc trọng trách tổ chức lập của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhvà vật án quy hướng đô thị do chủ chi tiêu dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập;

đ) Cơ quan làm chủ quy hoạch đô thịcấp huyện đánh giá và thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trách nhiệm và đồán quy hoạch city thuộc trách nhiệm tổ chức lập của Ủy ban nhân dân cấp cho huyệnvà thiết bị án quy hướng đô thị do chủ đầu tư dự án đầu tư chi tiêu xây dựng tổ chức lập;

e) Chủ đầu tư dự án đầu tư chi tiêu xây dựngtrình cơ quan cai quản quy hoạch đô thị cấp tỉnh, thẩm định so với đồ án quy hoạchđô thị trực thuộc thẩm quyền phê săn sóc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trình cơ quanquản lý quy hướng đô thị cấp huyện thẩm định so với đồ án quy hoạch đô thị thuộcthẩm quyền phê để mắt của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

2. Cơ quan đánh giá và thẩm định quy hoạch đôthị có trọng trách căn cứ vào ý kiến các cơ quan bao gồm liên quan, Hội đồng thẩm định,nội dung nhiệm vụ và đồ gia dụng án quy hoạch, gồm văn bản gửi phòng ban trình thẩm định và đánh giá đểhoàn chỉnh nhiệm vụ và trang bị án quy hoạch đô thị. Sau khoản thời gian nhận được làm hồ sơ nhiệm vụvà đồ gia dụng án quy hoạch thành phố hoàn chỉnh, cơ quan thẩm định report nội dung thẩm địnhvới cơ quan có thẩm quyền phê coi xét xem xét, quyết định.

3. Đối với thứ án quy hoạch chung đôthị từ một số loại IV trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thốngnhất của bộ Xây dựng bởi văn phiên bản trước lúc phê duyệt.

4. Đối với vật dụng án quy hướng đô thịthuộc thẩm quyền phê để mắt tới của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban quần chúng cấphuyện có trọng trách lấy ý kiến thống độc nhất vô nhị của cơ quan làm chủ quy hoạch cấp tỉnhbằng văn bạn dạng trước lúc phê duyệt.

Điều 32. Thờigian thẩm định, phê duyệt trọng trách và đồ dùng án quy hoạch đô thị

1. Thời gian thẩm định, phê duyệtquy hoạch chung đô thị:

a) Đối với thành phố trực thuộcTrung ương, thời hạn thẩm định nhiệm vụ không thực sự 25 ngày, thời gian phê duyệtnhiệm vụ không thực sự 15 ngày; thời hạn thẩm định thiết bị án không thực sự 30 ngày, thờigian phê duyệt y đồ án không thực sự 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ theo quyđịnh;

b) Đối với thành phố thuộc tỉnh, thịxã, đô thị mới, thời hạn thẩm định nhiệm vụ không thực sự 20 ngày, thời gian phêduyệt nhiệm vụ không thật 15 ngày; thời hạn thẩm định đồ gia dụng án không thật 25 ngày,thời gian phê chăm bẵm đồ án không thật 15 ngày kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ hợp lệtheo quy định;

c) Đối cùng với thị trấn, thời gian thẩmđịnh nhiệm vụ không quá 20 ngày, thời gian phê ưng chuẩn nhiệm vụ không quá 15ngày; thời hạn thẩm định thiết bị án không thật 25 ngày, thời hạn phê coi xét đồ ánkhông vượt 15 ngày tính từ lúc ngày dìm đủ hồ nước sơ đúng theo lệ theo quy định.

2. Thời hạn thẩm định, phê duyệtquy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: thời hạn thẩm định nhiệm vụ không quá20 ngày, thời gian phê chăm nom nhiệm vụ không thật 15 ngày; thời hạn thẩm định đồán không thực sự 25 ngày, thời gian phê cẩn thận đồ án không quá 15 ngày tính từ lúc ngày nhậnđủ hồ nước sơ phù hợp lệ theo quy định.

3. Thời gian thẩm định, phê duyệtquy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật: thời gian thẩm định vật dụng án không quá 20ngày, thời hạn phê chú ý đồ án không thực sự 15 ngày tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ hợplệ theo quy định.

Điều 33. Hồ sơtrình đánh giá và phê duyệt trách nhiệm và thiết bị án quy hoạch đô thị.

1. Làm hồ sơ trìnhthẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị, gồm: tờ trình ý kiến đề nghị thẩm định,phê duyệt; thuyết minh ngôn từ nhiệm vụ; dự thảo ra quyết định phê chú tâm nhiệm vụ;bản vẽ in color thu nhỏ; các văn bản pháp lý gồm liên quan.

2. Hồ sơ trìnhthẩm định, phê chú tâm đồ án quy hoạch đô thị, gồm: tờ trình ý kiến đề nghị thẩm định,phê săn sóc đồ án; thuyết minh văn bản đồ án bao gồm phiên bản vẽ in màu thu nhỏ; dựthảo quy định quản lý theo đồ dùng án quy hướng đô thị; dự thảo đưa ra quyết định phê duyệtđồ án; các phụ lục giám sát kèm theo; các bạn dạng vẽ in color đúng tỷ lệ theo quy định;các văn bản pháp lý tất cả liên quan.

Điều 34. Nộidung phê duyệt nhiệm vụ và đồ dùng án quy hoạch thành phố

1. Cơ quan bao gồm thẩm quyền phê duyệtcó nhiệm vụ phê duyệt nhiệm vụ và đồ vật án quy hoạch đô thị bằng văn bản, bao gồmcác nội dung sau:

a) Đối với quy hướng chung:

- câu chữ quyếtđịnh phê duyệt trọng trách quy hoạch chung gồm những: phạm vi với ranh giới lậpquy hoạch chung; đặc thù đô thị; một số chỉ tiêu cơ bạn dạng dự kiến về dân số, đấtđai và hạ tầng kỹ thuật; những yêu cầu phân tích chủ yếu hèn về hướng cải cách và phát triển đôthị, tổ chức cơ cấu tổ chức không gian, các công trình manh mối và chiến thuật chính tổ chứchệ thống công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật; hạng mục hồ sơ vật dụng án;

- nội dung quyếtđịnh phê chú ý đồ án quy hoạch chung bao gồm: phạm vi cùng ranh giới lập quyhoạch chung; tính chất, tính năng của đô thị; bài bản dân số, đất đai đô thịtheo các giai đoạn vạc triển; những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đa số và hướngphát triển đô thị; kim chỉ nan tổ chức không gian đô thị, dự con kiến ranh giới hànhchính nội thành, ngoại thành, nội thị, nước ngoài thị; tổ chức cơ cấu sử dụng khu đất theo cácchức năng; vị trí, quy mô các khu chức năng chính; nguồn cung cấp, vị trí, quymô, công suất các công trình đầu mối cùng mạng lưới bao gồm của hạ tầng kỹ thuật đôthị (kể cả dự án công trình ngầm nếu như có); những quy định về không gian, kiến trúc, cảnhquan đô thị; các vấn đề có tương quan đến quốc phòng, an toàn và phương án bảo vệmôi trường; các chương trình ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện; các vấn đềvề tổ chức thực hiện.

b) Đối với quy hướng phân khu:

- câu chữ quyếtđịnh phê duyệt trọng trách quy hoạch phân khu gồm những: phạm vi nhãi nhép giới, diệntích, tính chất khu vực lập quy hoạch phân khu; một trong những chỉ tiêu sử dụng đất quyhoạch cơ bạn dạng dự con kiến về dân số, áp dụng đất, hạ tầng làng mạc hội với hạ tầng kỹ thuật;các yêu mong và qui định về tổ chức không gian, con kiến trúc, liên kết hạ tầng kỹthuật; danh mục hồ sơ đồ gia dụng án;

- văn bản quyếtđịnh phê chu đáo đồ án quy hướng phân khu bao gồm: phạm vi tinh quái giới, diệntích, tính chất khu vực lập quy hướng phân khu, các chỉ tiêu cơ bản về dân số,đất đai, hạ tầng buôn bản hội và hạ tầng kỹ thuật; tổ chức cơ cấu sử dụng đất; tiêu chuẩn sử dụngđất quy hoạch đô thị, giải pháp tổ chức không gian, con kiến trúc, kiến thiết đô thịcho từng ô phố; nguồn cung cấp và phương án tổ chức màng lưới hạ tầng kỹ thuậtđến những trục đường phố; phương án tổ chức tái định cư (nếu có); phương án bảo vệmôi trường; những khuôn khổ ưu tiên đầu tư và nguồn lực nhằm thực hiện; những vấn đềvề tổ chức thực hiện.

c) Đối cùng với quy hoạch chi tiết:

- câu chữ quyếtđịnh phê duyệt trách nhiệm quy hoạch đưa ra tiết: phạm vi rạng rỡ giới, diện tíchkhu vực lập quy hoạch bỏ ra tiết; những chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất đai, hạ tầngxã hội cùng hạ tầng kỹ thuật; các yêu mong và phép tắc về ko gian, loài kiến trúc,cảnh quan, kết nối hạ tầng chuyên môn và hầu hết yêu cầu nghiên cứu và phân tích khác; danh mụccác hạng mục dự án công trình cần đầu tư chi tiêu xây dựng trong khoanh vùng quy hoạch; danh mục hồsơ đồ vật án;

- câu chữ quyếtđịnh phê chú ý đồ án quy hoạch bỏ ra tiết; phạm vi rỡ giới, diện tích, tínhchất khoanh vùng lập quy hoạch chi tiết; các chỉ tiêu cơ bản về dân số, khu đất đai, hạtầng xóm hội và hạ tầng kỹ thuật; cơ cấu sử dụng đất; chỉ tiêu thực hiện đất quyhoạch đô thị, phương án tổ chức không gian, con kiến trúc, kiến tạo đô thị đến từnglô đất; nguồn hỗ trợ và chiến thuật tổ chức màng lưới hạ tầng kỹ thuật mang đến từnglô đất; phương án tổ chức tái định cư (nếu có); giải pháp bảo vệ môi trường; nhữnghạng mục ưu tiên chi tiêu và nguồn lực nhằm thực hiện; những vấn đề về tổ chức thựchiện; danh mục các công trình kiến tạo trong quanh vùng quy hoạch.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Smartart Trong Powerpoint 2010 Nhanh Chóng, Dễ Dàng

d) Đối cùng với quy hoạch chuyên ngành hạtầng kỹ thuật

Nội dung quyết địnhphê để ý đồ án quy hoạch siêng ngành hạ tầng kỹ thuật: phạm vi tinh ranh giới,các chỉ tiêu tài chính kỹ thuật, nguồn cung cấp cấp, vị trí, quy mô, năng suất cáccông trình manh mối kỹ thuật, giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật,chương trình, dự án đầu tư, nguồn chi phí và chiến lược thực hiện.

2. Bản vẽ cùng Quy định cai quản theođồ án quy hoạch kèm theo quyết định phê chăm sóc đồ án quy hướng đô thị bắt buộc đượccơ quan thẩm định quy hoạch city đ