Đề thi ioe cấp trường lớp 5

     

Tài liệu ôn thi IOE lớp 5

actech.edu.vn xin ra mắt đến quý thầy cô giáo và những em học sinh bộ tư liệu ôn thi IOE lớp 5. Tài liệu bao gồm các câu hỏi và bài xích tập ôn thi Olympic tiếng Anh trên mạng giành cho học sinh lớp 5. Thông qua tài liệu này nhằm mục đích giúp những em học sinh ôn tập củng vậy kiến thức chuẩn bị cho những kỳ thi IOE giải tiếng Anh trên mạng đạt tác dụng cao. Mời những em cùng những thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi ioe cấp trường lớp 5

Đề thi IOE lớp 5 cấp quốc gia

200 câu giờ đồng hồ Anh luyện thi IOE lớp 5 cung cấp huyện

Buổi 1:

Full name: ……………………………. School:……………………………

I. DEFEAT THE GOAL KEEPER

1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Bus B. But C. Put D. Cut


2. Let"s learn some __________

A. Much B. Many C more D. Most

3. I ________ have a motorbike.

A. Don"t B. Doesn"t C. Am not D. Not

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Bởi vì B. Mother C. Brother D. Sometimes

5. Nam giới is happy __________ today is his birthday.

A. So B. But C. Và D. Because

6. Vày you like music? - ___________________

A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I don"t D. No, I"m not

7. Are your pens in your bag?

A. Yes. It is B. Yes. They are C. No. It isn"t D. Yes. It is not

8. I like music because I lượt thích ________

A. Swimming B. Playing C. Singing D. Going

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently


A. Bag B. Bank C. Parents D. Place

10. How"s the weather _______Hanoi?

A. On B. At C. For D. In

11. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Five B. Sister C. Fine D. Nine

12. Mary ______to the music now.

A. Listens B. Listen C. Is listening D. Listening

13. Stand _____, please!

A. On B. In C. Up D. Of

14. There are _________clouds.

A. Look B. Small C. Cloudy D. Watch

15. Would you lượt thích ________biscuits?

A. Some B. An C. A D. Ø

16. She ______ a long hair.

A. Have B. Does C. Has D. Do

17. There are ______students in my class. Twenty boys và twenty girls.

A. Forty B. Fifty C. Twenty D. Thirty

18. Her mother works as a _________ at Hue hospital.

A. Singer B. Farmer C. Nurse D. Postman


19. How many _________ are there?_ Two. Mary và Jane.

A. Girl B. Boy C. Boys D. Girls

20. Is this your school bag? _ Yes, it is. It"s ________.

Xem thêm: Giờ Người Đâu Đó Có Thật Hạnh Phúc, Lời Bài Hát Độc Thoại

A. My B. Me C. Mine D. I

II. FILL THE BLANK

1. N__SE 21. E__AM

2. STO__Y 22. MU__EUM

3. DA__CE 23. __ITHER

4. PE__CH 24. C__IMB

5. H__AD 25. J__LY

6. T__IN 26. K__TCHEN

7. DO__N 27. SK__RT

8. NUM__ER 28. W__FE

9. PL__ASE 29. SOC__

10. TRO__SERS 30. CA__DY

11. M__Y 31. PI__ZA

12. BED__OOM 32. AL__AYS

13. E__SY 33. VIL__AGE

14. NUM__ER 34. SUM__ARY

15. COL___UR 35. TA__LE

16. THI__D 36. P__OR

17. D__AR 37. AB__UT

18. CI__EMA 38. NU__SE

19. FU__NY 39. RI__H

20. __HREE 40. BO__RD

41._ _ _ _ _ is he from? - He"s from England.

42. Living in Ho đưa ra Minh đô thị _ _ so boring.

43. Bill is 20 and is a doctor. He _ _ _ _ _ in a hospital.

44. He gets a lot of gifts _ _ Christmas.

45. Vegetables và fruits are good _ _ _ us.

46. Lida lives _ _ London.

47. Mrs. Jenney is my teacher. She _ _ _ _ _ _ _ me History.

48. He"s always busy _ _ _ _ _ _ _ he"s a businessman.

49. The library opens _ _ 7 a.m

50. What meat would you lượt thích _ _ _ dinner, Jane?

51. In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework.

Xem thêm: 2 Bài Dàn Ý Bức Tranh Phố Huyện Lúc Chiều Tàn Trong Hai Đứa Trẻ

52. What did your little sister do yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum.