Phản Ứng Đốt Cháy Amin

     Bạn đang xem: Phản ứng đốt cháy amin

Bài tập

Bài 1: Đốt cháy trọn vẹn amin đối chọi chức X, thu được 8,4 lít CO2; 1,4 lít N2 (thể tích khí đo ở điều kiện tiêuchuẩn) với 10,125g H2O. Khẳng định CTPT của amin?

Hướng dẫn giải:

nCO2 = 0,375 molnH2O = 0,5625 mol ⇒ C ⁄ H= nCO2 ⁄ 2nH2O= 1 ⁄ 3nN2 = 0,0625 mol

CxHyNt –→ xCO2 + y⁄ 2H2O + ½N2

0,0375 0,5625 0,0625

⇒ x=3; y=9 ⇒ C3H9N

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn một amin X bởi O2 vừa đủ tạo thành 8V lít CO2; N2 cùng H2O (các thể tích đo cùng đk).Amin X + HNO2 →khí. CT của amin X là:

A. CH2 = CH – CH2 – NH2 B. CH3CH2 – NH – CH3C. CH3CH2CH2 – NH2 D. CH2 = CH – CH2 – NH2

Hướng dẫn giải:

C3HyN + O2 −−> 3CO2 + y⁄2 H2O + ½N2

1(l) 3 y/2 1/2

⇒ 3+ y/2 + một nửa = 8 ⇒ y/2= 4,5 ⇒ y=9

Vậy công thức: C3H9N ⇒ lựa chọn C

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn một tất cả hổn hợp amin X bắt buộc V lít O2 toàn diện (dktc) thu được N2 với 22g CO2; 7,2g H2O.Tính V ?Hướng dẫn giải:Amin + O2 → CO2 + H2O + N2nO2 = nCO2 + 1⁄2 nH2OBTNT “O”: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O=> nO2 = 0,7 mol => V = 15,68 lít

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X đối kháng chức bằng không khí hoàn toản thu được 0,4 mol CO2; 0,7 molH2O cùng 3,1 mol N2. Tính m ?Hướng dẫn giải:CxHyN + O2 → xCO2 + y/2H2O + ½N2

0,4 0,7Không khí gồm: O2: 20%N2: 80%

nO2 = nCO2 + 1⁄2 nH2O = 0,75 mol => N2 gồm trong không gian = 3 mol => nN2 hình thành = 0,1 molmamin = mCO2 + mH2O + mN2 – mO2 = mC + mH + mO + mN => m = 9g

*

Một số bài tập áp dụng

Câu 1:Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm gồm H2O , CO2 cùng 1,12 lít khíN2 (đktc).Gía trị của m làA. 13,5 B.4,5 C.18 D.9,0

Câu 2 Đốt cháy trọn vẹn một amin chưa no, solo chức một liên kết C=C nhận được CO2 vàH2O theo tỉ trọng mol nCO2 : nH2O = 8 : 9. CTPT amin là?A.C3H7N B.C2H7N C.C3H9N D.C4H9N

Câu 3: Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bởi lượng không khí trọn vẹn thu được1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O với V lít N2 (đktc). đưa sử không khí chỉ tất cả N2 với O2 trong những số ấy O2 chiếm 20%thể tích. Cách làm phân tử của X và quý hiếm của V lít lần lượt làA. C2H5NH2 cùng V = 6,72 B. C3H7NH2 và V = 6,72C. C2H5NH2 cùng V = 4,704 D. C3H7NH2 và V = 6,94

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol láo hợp có một hidrocacbon no X và một amin đơnchức Y được 0,8 mol CO2 với 0,055 mol N2. Bí quyết phân tử của 2 chất là:A. C3H8 , C3H7N B. C2H6 ; C4H11N C. CH4 , C3H9N D. C3H8,C4H9N

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn V lít các thành phần hỗn hợp X tất cả metan, metylamin với trimetylamin bằng oxivừa đủ được V1 lít tất cả hổn hợp Y bao gồm khí và hơi. Dẫn cục bộ Y qua bình H2SO4 sệt dư thấy thoát ra V2 lít lếu hợpkhí Z (các thể tích đo cùng điều kiện). Quan hệ giữa V, V1, V2 là:A. V = 2V2 – V1 B. 2V = V1 – V2 C.

Xem thêm: Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Lớp 11, Please Wait


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì 1 Môn Tiếng Việt 3 Có Đáp Án


V = V1 – 2V2 D. V = V2 – V1

Câu 6: Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin A bởi lượng không khí trọn vẹn thu được 17,6gCO2 , 12,6g H2O với 69,44l N2.Giả thiết không gian chỉ tất cả nitơ với oxi trong số đó nito chiếm phần 80% theo thể tích ,cácthể tích khí đo ở đktc. Xác minh mA. 8 B. 9 C. 7 D. 6

Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn 0,02 mol một amin bậc 1 (X) với lượng O2 vừa đủ, mang đến toàn bộsản phẩm cháy qua bình cất Ca(OH)2 dư thấy cân nặng bình tăng 3,02 gam và sót lại 0,224 lít (ở đktc) mộtchất khí không bị hấp thụ. Khi lọc hỗn hợp thu được 4 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là.A. (CH2)2(NH2)2. B. CH3CH(NH2)2. C. CH2 = CHNH2. D. CH3CH2NH2.

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn V lít khá một amin X no, 1-1 chức, mạch hở bằng một lượng oxivừa đủ tạo ra 8V lít lếu láo hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí cùng hơi gần như đo ở thuộc điềukiện). Amin X công dụng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thường, giải phóng khí nitơ. Hóa học X làA. CH3-NH-CH3. B. CH3-CH2-NH-CH3. C. CH3-CH2-CH2-NH2. D. (CH3)3N.