Thông tư 27/2015/tt-bgdđt

     

 

1. Nội dung chương trình bồi dưỡng liên tục cán bộ thống trị trường trung học

- Nội dung bồi dưỡng bắt buộc chương trình tu dưỡng cán bộ trường trung học theo Thông tứ số 27

+ Nội dung bồi dưỡng CBQL trường THPT, thcs và ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học đáp ứng nhu cầu yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học cấp cho trung học vận dụng trong cả nước, bao hàm chính sách cách tân và phát triển giáo dục và giáo dục và đào tạo trung học; yêu cầu về công tác quản lý giáo dục trung học tập năm học.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2015/tt-bgdđt

+ Nội dung tu dưỡng thường xuyên thỏa mãn nhu cầu yêu cầu tiến hành nhiệm vụ cách tân và phát triển giáo dục trung học theo từng thời kỳ của từng địa phương bao gồm các câu chữ về cải cách và phát triển giáo dục trung học của địa phương; về làm chủ việc triển khai chương trình, sách giáo khoa- kiến thức giáo dục địa phương; phối phù hợp với các chương trình, dự án công trình (nếu có) do sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy quy định rõ ràng theo từng năm học.

- Nội dung bồi dưỡng tự chọn theo Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT có 3 phần sau:

+ Phần nội dung tu dưỡng chung

+ Phần ngôn từ bồi dưỡng dành cho CBQL trường thpt và trường phổ thông có rất nhiều cấp học

+ Phần nội dung bồi dưỡng dành cho CBQL trường thcs và trường phổ thông có rất nhiều cấp học

2. Phía dẫn tiến hành chương trình bồi dưỡng cán bộ những trường THCS, trường THPH, trường trung học có khá nhiều cấp học

Thông tứ số 27/2015 Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện quy định việc xúc tiến kế hoạch bồi dưỡng tiếp tục trung học

- đại lý giáo dục tiến hành nhiệm vụ tu dưỡng thường xuyên

+ đại lý giáo dục triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng liên tiếp bao gồm: những đại học, học tập viện, trường đại học có khoa, ngành làm chủ giáo dục; những cơ sở giáo dục đào tạo được bộ trưởng Bộ GDĐT có thể chấp nhận được được đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục đào tạo theo vẻ ngoài tại Điều 78 Luật giáo dục và đào tạo năm 2009;

+ những cơ sở giáo dục triển khai bồi dưỡng tiếp tục theo thủ tục được sở giáo dục đào tạo và giảng dạy giao trách nhiệm hoặc ký kết hợp đồng khi bảo vệ các yêu ước về tài liệu so với Nội dung bồi dưỡng 3, đại lý vật chất, trang bị và report viên cho câu hỏi bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường trung học.

- Đánh giá cùng công nhận kết quả bồi dưỡng liên tiếp CBQL ngôi trường trung học, Thông bốn 27/2015 nguyên tắc như sau:

+ Cơ quan cai quản giáo dục công ty trì, phối phù hợp với cơ sở giáo dục triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng tiếp tục xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá hiệu quả bồi dưỡng và xếp các loại theo hai mức đạt yêu cầu và không đạt yêu thương cầu;

+ CBQL gia nhập khóa tu dưỡng được đánh giá kết quả, trường hợp đạt yêu cầu thì được cung cấp giấy ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ công chức, viên chức hàng năm; tác dụng bồi dưỡng thường xuyên là 1 minh chứng để xếp một số loại CBQL theo chuẩn chỉnh hiệu trưởng và các chính sách chính sách khác so với CBQL trường trung học.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 27/2015/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 mon 10 năm 2015

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNGTRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của điều khoản Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể vàhướng dẫn thi hành một vài điều của mức sử dụng Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về tuyển chọn dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của viên trưởng cục Nhàgiáo với Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo banhành Thông tư phát hành Chương trình bồi dưỡng thườngxuyên cán bộ thống trị trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học phổ quát và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 1. ban hành kèm theo Thông bốn này Chương trình bồi dưỡng thườngxuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học càng nhiều vàtrường phổ thông có không ít cấp học.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, cục trưởng cục Nhà giáo với Cán cỗ quản lýcơ sở giáo dục, thủ trưởng những đơn vị nằm trong Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, giám đốccác sở giáo dục đào tạo và đào tạo, những tổ chức và cá nhân có tương quan chịu tráchnhiệm thi hành Thông bốn này./.

nơi nhận: - VP bao gồm phủ; - Hội đồng đất nước Giáo dục; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Cục chất vấn VBQPPL (Bộ tư pháp); - Như Điều 3; - Công báo; - Website bộ GD&ĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, cục NG&CBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC(Ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 27/2015/TT-BGDĐTngày 30 tháng 10 năm 2015của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Chương trình tu dưỡng thường xuyêncán bộ quản lý (CBQL) ngôi trường trunghọc các đại lý (THCS), ngôi trường trung học càng nhiều (THPT), ngôi trường phổ thông gồm nhiềucấp học tập là công tác bồi dưỡngkiến thức, khả năng chuyên ngành, bao gồm nội dung bồidưỡng bắt buộc, nội dung bồi dưỡng tự chọn và hướng dẫn triển khai chương trình.

2. Công tác này áp dụng đối với hiệutrưởng, phó hiệu trưởng những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, giáo dục và đào tạo chuyên biệt cócấp THCS, cấp thpt (sau phía trên gọi thông thường là trường trung học) và các tổ chức, cánhân có liên quan.

3. Đối vớitrường phổ thông có không ít cấp học, hiệu trưởng tham gia bồi dưỡng theo chươngtrình của cung cấp học tối đa trong nhà trường; phó hiệutrưởng phụ trách cấp học làm sao thì tham gia tu dưỡng theochương trình của cấp học đó.

Điều 2. Mụcđích ban hành chương trình bồi dưỡng

1. Là địa thế căn cứ của việc quản lý, tổchức soạn tài liệu và thực hiện bồi dưỡng, trường đoản cú bồi dưỡngCBQL trường trung học.

2. Giúp cải thiện năng lực lãnh đạo, quảnlý của CBQL ngôi trường trung học để thực hiện phương châm giáodục trung học, đáp ứng yêu cầu cách tân và phát triển giáo dục trunghọc theo hướng thay đổi căn bản, trọn vẹn giáo dục và giảng dạy và theo yêu mong của chuẩn chỉnh hiệu trưởng trường THCS, trường THPTvà trường phổ thông có rất nhiều cấp học.

Chương II

NỘI DUNG CHƯƠNGTRÌNH

Điều 3. Nộidung bồi dưỡng bắt buộc

1. Ngôn từ bồi dưỡng đáp ứng yêu cầuthực hiện trách nhiệm năm học cung cấp trung học áp dụng trong cả nước, bao hàm các câu chữ về đường lối, chính sách phát triển giáo dục đào tạo và giáo dục đào tạo trunghọc; yêu cầu về công tác thống trị giáo dục trung học vì Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoquy định theo hằng năm học (sau đây hotline là nội dung bồi dưỡng1).

2. Câu chữ bồi dưỡng thỏa mãn nhu cầu yêu cầuthực hiện nhiệm vụ cải cách và phát triển giáo dục trung học tập theo từng thời kỳ của mỗi địaphương bao hàm các câu chữ về pháttriển giáo dục trung học tập của địa phương; về cai quản việc tiến hành chương trình, sách giáo khoa- kiến thức giáo dụcđịa phương; phối hợp với các chương trình, dự án (nếu có) bởi sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo quy định ví dụ theo hằng năm học (sau đâygọi tắt là Nội dung tu dưỡng 2).

Điều 4. Nội dungbồi chăm sóc tự chọn

Nội dung bồi dưỡng tự chọn (sau đâygọi tắt là Nội dung bồi dưỡng 3) ví dụ như sau:

Lĩnh vực/ Năng lực quản lý trường trung học

Mã mô đun

Tên và văn bản chính của mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời lượng thực hiện (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CHUNG

I. đa số vấn đề chung về thống trị giáo dục trung học theo yêu cầu thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục với đào tạo

QLTrH 1

Những sự việc cơ phiên bản của thay đổi căn bản, toàn vẹn giáo dục đối với giáo dục trung học.

1. Quan điểm chỉ huy của Đảng, Quốc hội, bao gồm phủ, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất về thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục với đào tạo.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục cùng đào tạo.

3. Những sự việc cơ bạn dạng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trung học.

- gọi được mục tiêu, quan tiền điểm chỉ huy thực hiện thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục cùng đào tạo so với giáo dục trung học tập của Đảng, Quốc hội, chính phủ và của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

- áp dụng được đầy đủ nội dung của mô đun để xác định và tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ trong phòng trường thỏa mãn nhu cầu mục tiêu thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục sống trường trung học.

7

8

QLTrH 2

Xu hướng đổi khác mô hình giáo dục và đào tạo của vắt kỷ 21.

1. Mô hình hợp tác thế giới giáo dục.

2. Quy mô hợp tác thân trường đh với trường trung học.

3. Mô hình bức tốc năng lực tứ duy, kỹ năng tự học, trường đoản cú nghiên cứu, kĩ năng tìm kiếm tin tức và xử lý vấn đề cho người học.

- gọi và chọn lọc được tế bào hình cân xứng để cải cách và phát triển nhà trường;

- tạo ra được mục tiêu, trung bình nhìn, planer và tổ chức triển khai kế hoạch cải cách và phát triển nhà trường thỏa mãn nhu cầu yêu cầu hội nhập nước ngoài và thay đổi giáo dục và đào tạo.

7

8

II. Năng lực lập planer và tổ chức máy bộ nhà trường trung học

QLTrH 3

Phương pháp dự báo cải cách và phát triển giáo dục nghỉ ngơi trường trung học tập trong giai đoạn thay đổi giáo dục.

1. Khái quát chung về đoán trước giáo dục.

2. Số đông yếu tố tác động tới dự đoán giáo dục.

3. Các cách thức dự báo vận dụng ở trường trung học.

- hiểu được tầm quan tiền trọng, điểm sáng cơ bản, loại hình và yêu cầu của dự đoán giáo dục;

- áp dụng các phương pháp dự báo trong thống trị nhà trường thỏa mãn nhu cầu đổi bắt đầu giáo dục.

7

8

QLTrH 4

Năng lực lập kế hoạch ở trường trung học tập trong giai đoạn đổi mới giáo dục

1. Yêu ước kỹ thuật lập kế hoạch.

2. Một vài công cố gắng lập kế hoạch.

3. Một số mô hình lập kế hoạch.

- đọc được yêu mong kỹ thuật với vai trò của các công nắm cơ bản (công nạm dự báo, cơ chế đo lường, quy mô công bằng...) trong việc lập kế hoạch làm chủ nhà trường;

- vận dụng được các kỹ thuật, giải pháp và tế bào hình phù hợp để lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ ở trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

7

8

QLTrH 5

Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở trường trung học

1. Bao hàm chung về tổ chức biết học hỏi.

2. Cách thức xây dựng tổ chức triển khai biết học hỏi và giao lưu ở trường trung học.

- gọi được vai trò đặc biệt của bài toán xây dựng trường học tập thành tổ chức triển khai biết học hỏi nhằm cách tân nhà trường với phát huy năng lực của CBQL, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục;

- xây dừng được tổ chức biết giao lưu và học hỏi nhằm cách tân nhà trường tiến cho tới đạt được mục tiêu đề ra.

7

8

III. Năng lực quản lý hoạt động dạy học với giáo dục

QLTrH 6

Quản lý dạy cùng học lành mạnh và tích cực trong ngôi trường trung học

1. Một trong những vấn đề cơ bạn dạng về dạy và học tích cực.

2. Thực hiện dạy với học lành mạnh và tích cực trong nhà trường.

- hiểu được tầm đặc biệt quan trọng của dạy và học tích cực và lành mạnh ở ngôi trường trung học;

- đọc được câu chữ cơ bạn dạng của một số cách thức và kỹ thuật dạy dỗ học lành mạnh và tích cực phát huy năng lực của học sinh;

- tiến hành được dạy dỗ học tích cực tương xứng với đặc trưng của môn học.

7

8

QLTrH 7

Quản lý vận động nghiên cứu công nghệ - chuyên môn trong ngôi trường trung học thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục

1. Những vụ việc chung về hoạt động nghiên cứu khoa học - chuyên môn trong công ty trường.

2. Biện pháp tiếp cận công tác phân tích khoa học - nghệ thuật trong ngôi trường trung học.

3. Tổ chức, triển thi công tác nghiên cứu và phân tích khoa học - kỹ thuật trong ngôi trường trung học.

- xác định được phương hướng thực hiện vận động nghiên cứu công nghệ - chuyên môn của học sinh trung học trong giai đoạn đổi mới giáo dục;

- tổ chức triển khai được các chuyển động nghiên cứu công nghệ - nghệ thuật trong ngôi trường trung học, bảo vệ phát huy được năng lượng sáng sinh sản của thầy giáo và học tập sinh.

7

8

QLTrH 8

Quản lý dạy học theo xu thế hợp đồng các bước ở trường trung học

1. Quan niệm về hợp đồng quá trình trong cai quản dạy học tập ở trường trung học.

2. Biện pháp thống trị dạy học theo xu hướng hợp đồng công việc.

- phát âm được những sự việc cơ phiên bản theo xu hướng về thích hợp đồng công việc trong quản lý dạy học ở trường trung học;

- có mặt kĩ năng review thông qua vừa lòng đồng các bước trong thống trị dạy học tập ở ngôi trường trung học.

7

8

QLTrH 9

Năng lực xúc tiến thực hiện cách thức giáo dục kỷ luật tích cực và lành mạnh ở ngôi trường trung học

1. Những sự việc cơ bản của phương thức giáo dục kỷ công cụ tích cực.

2. Nguyên tắc giáo dục kỷ luật lành mạnh và tích cực và chiến lược áp dụng kỷ luật tích cực và lành mạnh để cai quản lớp học hiệu quả.

3. Giải pháp triển khai giáo dục và đào tạo kỷ luật tích cực và lành mạnh trong đơn vị trường thỏa mãn nhu cầu yêu ước đổi mới.

- dấn thức được vai trò quan trọng của giáo dục tích cực và lành mạnh trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh;

- phát âm được loài kiến thức, kỹ năng, phương pháp trong giáo dục và đào tạo kỷ luật tích cực và giải quyết công dụng các trường hợp khó khăn xẩy ra trên lớp học, vào trường học;

- Đề xuất được phần đông giải pháp cân xứng hỗ trợ và lãnh đạo giáo viên vận dụng trí tuệ sáng tạo các biện pháp tiến hành giáo dục kỷ luật tích cực vào công tác thống trị và dạy - học.

7

8

QLTrH 10

Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học

1. Những sự việc chung về vận động trải nghiệm sáng sủa tạo.

2. Tổ chức, triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- gọi được tầm quan trọng đặc biệt và phần đông nội dung cơ phiên bản của vận động trải nghiệm sáng sủa tạo, tài năng tổ chức vận động trải nghiệm trí tuệ sáng tạo trong hoạt động giáo dục ở trường trung học;

- cai quản có kết quả việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với nhà trường để hiện ra và trở nên tân tiến được năng lượng phẩm chất của học tập sinh.

7

8

IV. Năng lực quản lý tài chính, gia tài nhà trường

QLTrH 11

Quản lý với sử dụng những nguồn tài chủ yếu theo quy định ở trong nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ so với trường trung học.

1. Những qui định của chính phủ, của bộ Tài chính về quyền tự chủ, tự phụ trách về tài bao gồm và chi phí nội bộ.

2. Phía dẫn thực hiện xây dựng quy chế giá thành nội bộ.

3. Cai quản và sử dụng các nguồn tài bao gồm theo quy định của phòng nước và quy chế giá thành nội bộ.

- hiểu được các nội dung cơ bạn dạng về đổi mới làm chủ tài thiết yếu trong giáo dục đào tạo theo ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- vận dụng được các khả năng cơ bạn dạng của nghiệp vụ quản lý tài bao gồm vào thống trị nhà trường;

- tổ chức triển khai huy cồn được những nguồn tài chính một cách hợp lý và phải chăng để phục vụ thay đổi giáo dục.

7

8

QLTrH 12

Quản lý các đại lý vật hóa học và thiết bị dạy học làm việc trường trung học thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục

1. Hồ hết yêu ước về các đại lý vật chất, thiết bị dạy dỗ học thực hiện đổi mới giáo dục.

2. Các kỹ năng quản lý cơ sở vật chất và vật dụng trường học.

3. Quản lý thiết bị trường học theo xu hướng số hóa.

- hiểu được số đông yêu cầu và kỹ năng thống trị cơ sở thứ chất, thiết bị dạy dỗ học theo xu thế số hóa giao hàng việc thực hiện đổi mới giáo dục;

- vận dụng được các kỹ năng vào làm chủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo xu thế số hóa trong trường trung học đáp ứng nhu cầu được yêu cầu thay đổi căn bản, toàn vẹn giáo dục và đào tạo.

7

8

V. Năng lượng phát triển môi trường giáo dục

QLTrH 13

Tổ chức thực hiện quy chế dân công ty trong hoạt động vui chơi của trường trung học.

1. Quan điểm chỉ huy của Đảng, nhà nước cùng Bộ giáo dục và Đào tạo thành về tiến hành dân nhà trong trường học.

2. Những biện pháp cai quản việc tiến hành quy chế dân công ty trong ngôi trường trung học đáp ứng nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục.

- nhận thức được tầm đặc biệt và đông đảo nội dung cơ bản của việc tiến hành quy chế dân công ty trong hoạt động của nhà trường;

- vận dụng được những biện pháp quản lý bảo vệ các hoạt động của nhà trường được triển khai theo quy định dân chủ.

7

8

QLTrH 14

Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục tích cực trong giai đoạn thay đổi giáo dục

1. Tạo ra trường học thân thiện, học viên tích cực, nhà giáo sáng sủa tạo.

2. Xây dựng môi trường văn hóa quản lý.

- xây dừng được môi trường thao tác và học tập thân thiết và tích cực.

7

8

VI. Năng lực làm chủ công tác thi đua khen thưởng

QLTrH 15

Quản lý công tác thi đua, khen thưởng

1. Kĩ năng xây dựng tiêu chí đánh giá.

2. Kĩ năng thu hút thoáng rộng mọi nguồn lực trong và ngoại trừ nhà trường hưởng trọn ứng tích cực trào lưu thi đua.

3. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

- kiến tạo được tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với mục tiêu, đối tượng người tiêu dùng và tình hình ở trong phòng trường;

- Tổ chức tiến hành được công tác làm việc thi đua, tâng bốc có tác dụng ở nhà trường trung học bảo đảm thu hút được học tập sinh, giáo viên, nhân viên, CBQL và bố mẹ học sinh, địa phận dân cư cùng tích cực và lành mạnh hưởng ứng tham gia.

7

8

VII. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong làm chủ trường trung học

QLTrH 16

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong cai quản trường trung học

1. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào vấn đề đổi mới chuyển động dạy và học, chuyển động giáo dục của nhà trường.

2. Thống trị hoạt động chuyên môn trải qua Trường học kết nối.

3. Phát triển hệ thống thông tin vào hoạt động cai quản trường trung học.

- hiểu được số đông yêu cầu và nội dung cơ bạn dạng của thay đổi công tác ứng dụng technology thông tin vào cai quản nhà trường;

- phát hành được khối hệ thống thông tin của nhà trường và áp dụng được khối hệ thống thông tin trong vận động giáo dục, đào tạo và giảng dạy và thống trị nhà trường thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục.

7

8

VIII. Khả năng hỗ trợ làm chủ cho CBQL ngôi trường trung học

QLTrH 17

Một số năng lực hỗ trợ làm chủ cho CBQL trường trung học

1. Kỹ năng giải quyết và xử lý xung đột.

2. Khả năng thuyết phục.

3. Kỹ năng hợp tác và chia sẻ.

4. Kĩ năng xây dựng lưu thiết bị trong quản lý nhà trường.

- gọi được vai trò quan trọng và ngôn từ cơ phiên bản của các kỹ năng xử lý xung chợt thuyết phục, hợp tác và ký kết và đối với việc cải tiến và phát triển các năng lực cần thiết trong sứ mệnh người làm chủ của hiệu trưởng trường trung học;

- áp dụng được những kỹ năng hỗ trợ vào hoạt động làm chủ nhà trường vào giai đoạn thay đổi giáo dục.

7

8

QLTrH 18

Kỹ năng sản xuất động lực thao tác cho, giáo viên, nhân viên cấp dưới trường trung học

1. ý niệm về cồn lực làm việc.

2. Một số kim chỉ nan về chế tạo ra động lực làm cho việc.

3. Lựa chọn và vận dụng triết lý tạo rượu cồn lực thao tác cho cán bộ, gia sư trường trung học.

- nhấn thức được vai trò cùng hiểu được tài năng tạo cồn lực thao tác cho giáo viên, nhân viên cấp dưới trường trung học;

- áp dụng được trong vấn đề tạo động lực thao tác làm việc cho giáo viên, nhân viên trong đơn vị trường.

7

8

QLTrH 19

Phát triển năng lực tiếp xúc trong thống trị ở trường trung học tập trong giai đoạn thay đổi giáo dục

1. Những vấn đề chung về tiếp xúc quản lý.

2. Các tài năng cơ bạn dạng trong tiếp xúc quản lý.

- phát âm được tầm đặc trưng của tiếp xúc trong thống trị nhà trường;

- áp dụng được những kỹ năng giao tiếp cơ phiên bản để giải quyết các trường hợp trong làm chủ nhà trường.

7

8

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG DÀNH đến CBQL TRƯỜNG trung học phổ thông VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

I. Năng lực khẳng định tầm quan sát và đồ mưu hoạch trở nên tân tiến trường THPT

QLTrH 20

Xây dựng sứ mạng, tầm chú ý và cải cách và phát triển các giá chỉ trị chủ quản của trường thpt trong giai đoạn đổi mới giáo dục

1. Phương châm của việc xác minh sứ mạng, tầm nhìn và quý hiếm cốt lõi của phòng trường.

2. Bao gồm chung về sứ mạng, tầm nhìn và quý giá cốt lõi của nhà trường.

3. Phương pháp xác định và thiết kế sứ mạng, tầm nhìn và quý hiếm cốt lõi của nhà trường.

- đọc được tầm đặc biệt quan trọng của việc xác định sứ mạng tầm chú ý và các giá trị cốt lõi đối với việc phát triển của trường trung học phổ thông trong giai đoạn đổi mới giáo dục;

- thành lập và tuyên cha được sứ mạng, trung bình nhìn, giá trị mấu chốt và xây dừng được kế hoạch của tổ chức triển khai nhà trường trong bối cảnh thay đổi giáo dục.

7

8

QLTrH 21

Xác định mục tiêu và xây đắp các chương trình hành động phát triển trường thpt trong giai đoạn thay đổi giáo dục

1. Phương pháp và kĩ thuật xác định, diễn đạt mục tiêu cải cách và phát triển của trường THPT.

2. Xây dựng phương châm phát triển của nhà trường.

3. Xây cất các chương trình hành động.

- phát âm được tầm quan trọng của việc xác minh mục tiêu so với việc phạt triển của phòng trường vào giai đoạn đổi mới giáo dục;

- biểu đạt được mục tiêu phát triển trường thpt trong giai đoạn đổi mới giáo dục bởi sơ vật dụng “cây vấn đề” để kiến thiết được các hành vi can thiệp phù hợp.

7

8

II. Năng lực tổ chức máy bộ nhà trường THPT

QLTrH 22

Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông theo hướng cải tiến và phát triển năng lực

1. Khái niệm chung về trở nên tân tiến năng lực.

2. Cách tân và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên trường thpt theo hướng phát triển năng lượng .

- đọc được vai trò, ngôn từ phát triển năng lượng giáo viên, nhân viên cấp dưới trường THPT;

-Tổ chức và quản lý được bộ máy nhà ngôi trường theo hướng phát triển năng lực.

7

8

III. Năng lực cai quản hoạt động dạy học cùng giáo dục

QLTrH 23

Quản lý triển khai chương trình giáo dục THPT theo yêu thương cầu thay đổi giáo dục

1. Những sự việc chung về thay đổi chương trình THPT.

Xem thêm: Bộ Sách Tiếng Việt Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo Pdf, Sách Tiếng Việt 1 Tập 1, 2

2. Cai quản thực hiện tại chương trình thpt theo yêu ước đổi mới.

- hiểu được những vấn đề cơ bạn dạng về đổi mới chương trình sống trường THPT;

- desgin và triển khai thực hiện được chiến lược dạy học, giáo dục ở trong nhà trường cân xứng với điều kiện thực tiễn trong phòng trường với địa phương.

7

8

QLTrH 24

Quản lý dạy học phân hóa nghỉ ngơi trường THPT

1. Một trong những vấn đề cơ bản về dạy học phân hóa.

2. Triển khai dạy học phân hóa sinh hoạt trường THPT.

- đọc được một số trong những vấn đề về dạy dỗ học phân hóa theo yêu cầu đổi mới giáo dục;

- xây dựng và chỉ huy thực hiện tại được việc dạy phân hóa đối với từng khối lớp tương xứng với đối tượng người tiêu dùng học sinh.

7

8

QLTrH 25

Quản lý dạy học tích hợp ở trường THPT

1. Một vài vấn đề cơ phiên bản về dạy học tích hợp.

2. Triển khai dạy học tích phù hợp ở trường THPT.

- gọi được một trong những vấn đề cơ bạn dạng và yêu cầu về dạy học tích vừa lòng theo yêu cầu đổi mới giáo dục;

- xây đắp và lãnh đạo thực hiện tại được việc dạy tích hòa hợp theo chủ đề và tổ chức được những buổi sinh hoạt trình độ của tổ/nhóm giúp cho CBQL những bước đầu tiên chủ động chắt lọc nội dung, xây dựng những chủ đề dạy dỗ học trong những môn học và các chủ đề tích hợp.

7

8

QLTrH 26

Quản lý vận động sinh hoạt chuyên môn trong ngôi trường THPT

1. Sứ mệnh của tổ trình độ chuyên môn trong việc cải tiến và phát triển chuyên môn mang đến giáo viên.

2. Một số bề ngoài sinh hoạt trình độ theo triết lý đổi mới.

3. Kĩ năng tổ chức, điều hành tác dụng buổi sinh hoạt chăm môn.

- đọc được mục đích các bề ngoài đổi bắt đầu sinh hoạt trình độ (sinh hoạt trình độ thông qua phân tích bài học, theo các trường...) và các kĩ năng tổ chức điều hành quản lý buổi sinh hoạt trình độ trong trường THPT...;

- desgin được kế hoạch bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn;

- cai quản được vận động sinh hoạt trình độ theo định hướng đánh giá năng lực và xây dựng được cộng đồng học tập.

7

8

QLTrH 27

Quản lý vận động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT

1. Tầm đặc trưng của vận động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT.

2. Tài năng chỉ đạo, triển khai hoạt động bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu ước của giáo viên.

3. Giám sát, bình chọn đánh giá kết quả bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên.

- đọc được mục đích của bồi dưỡng liên tiếp trong việc nâng cấp chất lượng dạy với học;

- làm chủ có kết quả công tác bồi dưỡng liên tiếp để phân phát triển năng lực của giáo viên đáp ứng yêu cầu thay đổi giáo dục.

7

8

QLTrH 28

Quản lý hoạt động giáo dục quý giá sống - kỹ năng sống trong trường THPT

1. Vai trò giáo dục và đào tạo giá trị sinh sống - kỹ năng sống trong câu hỏi giáo dục, cải cách và phát triển phẩm chất và năng lượng học sinh.

2. Tài năng tổ chức, quản ngại lý, phối hợp các lực lượng thực hiện chuyển động giáo dục khả năng sống, quý hiếm sống.

- gọi được tầm đặc trưng và khả năng của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT;

- áp dụng được các kỹ năng tổ chức kết hợp các lực lượng để tổ chức triển khai các chuyển động giáo dục giá trị sống - năng lực sống vào trường THPT nhằm mục tiêu phát triển phẩm chất năng lượng học sinh.

7

8

QLTrH 29

Quản lý công tác làm việc chủ nhiệm lớp nghỉ ngơi trường thpt theo yêu cầu thay đổi giáo dục

1. Những vụ việc cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp.

2. Vạc triển năng lượng xây dựng môi trường thiên nhiên lớp học mang lại giáo viên chủ nhiệm.

3. Làm chủ hoạt động công ty nhiệm lớp.

- gọi được câu chữ cơ phiên bản của công tác chủ nhiệm lớp;

- Đổi mới công tác làm việc chủ nhiệm lớp theo hướng xây dựng môi trường thiên nhiên lớp học cân xứng và tổ chức tiến hành có công dụng đối với từng trường và với từng lớp học.

7

8

QLTrH 30

Quản lý chương trình phổ biến, giáo dục điều khoản trong trường THPT

1. Phương châm của phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường THPT.

2. Xây cất kế hoạch Chương trình phổ cập giáo dục pháp luật.

3. Tổ chức triển khai thực hiện chuyển động giáo dục lao lý trong công ty trường.

- xác minh được tầm đặc biệt quan trọng của giáo dục pháp luật đối với gia sư và học sinh trong nhà trường;

- Tổ chức, triển khai được các buổi phổ biến, giáo dục điều khoản trong đơn vị trường.

7

8

IV. Năng lượng quản lý vận động hướng nghiệp

QLTrH 31

Đổi mới vận động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT

1. Các yếu tố tác động tới lựa chọn công việc và nghề nghiệp của học tập sinh.

2. Tăng tốc chỉ đạo công tác làm việc tư vấn, kim chỉ nan nghề nghiệp và phân luồng sau THPT.

3. Giải pháp triển khai thực hiện thay đổi hướng nghiệp.

- đọc được các yếu tố cơ bản tác động đến lựa chọn công việc và nghề nghiệp của học sinh;

- lãnh đạo triển khai có công dụng được các vận động tư vấn phía nghiệp, giáo dục nghề phổ thông.

7

8

V. Năng lực chỉ huy đổi mới kiểm tra, tiến công giá

QLTrH 32

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh vào trường THPT

1. Các chuyển động kiểm tra nhận xét học sinh trong trường phổ thông.

2. Đổi bắt đầu kiểm tra review phát huy năng lực của học tập sinh.

- gọi được phần nhiều nội dung cơ bản về kiểm tra, reviews và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh trong trường THPT;

- quản lý được các vận động kiểm tra, nhận xét của học sinh qua kia để đổi mới quá trình dạy học và giáo dục và đào tạo trong công ty trường.

7

8

QLTrH 33

Đánh giá bán giáo viên, nhân viên cấp dưới trường trung học phổ thông theo lý thuyết phát triển năng lực

1. Đánh giá giáo viên, nhân viên cấp dưới theo hướng cải cách và phát triển năng lực.

2. Đánh giá bán giáo viên, nhân viên theo yêu ước của quy định viên chức.

- đọc được tầm quan trọng đặc biệt của việc đánh giá giáo viên, nhân viên trong việc cách tân và phát triển nhà trường;

- xuất bản được những tiêu chí tương xứng và triển khai việc đánh giá thực hóa học với thầy giáo và nhân viên ở trong nhà trường.

7

8

VI. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

QLTrH 34

Tự lựa chọn một mô đun trong công tác bồi dưỡng tiếp tục giáo viên thpt hiện hành

Nâng cao năng lượng chuyên môn và nhiệm vụ sư phạm để quản lý và triển khai hoạt động dạy học và giáo dục trong ngôi trường THPT.

7

8

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG DÀNH đến CBQL TRƯỜNG trung học cơ sở VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

I. Năng lực xác định tầm chú ý và đồ mưu hoạch phát triển trường THCS

QLTrH 35

Xây dựng sứ mạng, tầm chú ý và cải cách và phát triển các giá chỉ trị then chốt của trường trung học cơ sở trong giai đoạn đổi mới giáo dục

1. Sứ mệnh của việc xác minh sứ mạng, tầm quan sát và quý hiếm cốt lõi ở trong phòng trường.

2. Bao hàm chung về sứ mạng, tầm quan sát và giá trị cốt lõi ở trong nhà trường.

3. Phương pháp xác định và phát hành sứ mạng, tầm nhìn và cực hiếm cốt lõi ở trong nhà trường.

- nhận thức được tầm đặc biệt quan trọng của việc khẳng định sứ mạng tầm quan sát và các giá trị cốt lõi đối với việc vạc triển của phòng trường vào giai đoạn thay đổi giáo dục;

- xây cất và tuyên tía được sứ mạng, trung bình nhìn, giá bán trị cốt yếu và kiến thiết được kế hoạch của tổ chức triển khai nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

7

8

QLTrH 36

Xác định mục tiêu và xây cất các chương trình hành động phát triển trường trung học cơ sở trong giai đoạn đổi mới giáo dục

1. Cách thức và kĩ thuật xác định, diễn tả mục tiêu phân phát triển của nhà trường.

2. Xây dựng mục tiêu phát triển của nhà trường.

3. Xây cất các công tác hành động.

- gọi được tầm quan trọng của việc khẳng định mục tiêu so với việc phân phát triển ở trong phòng trường vào giai đoạn thay đổi giáo dục;

- biểu hiện được kim chỉ nam phát triển nhà trường bởi sơ đồ gia dụng “cây vấn đề” để phát hành được các hành vi can thiệp phù hợp.

7

8

II. Năng lực tổ chức máy bộ nhà ngôi trường THCS

QLTrH 37

Phát triển đội hình giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở theo hướng cải tiến và phát triển năng lực

1. Khái niệm thông thường về trở nên tân tiến năng lực.

2. Cải cách và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở theo hướng cải cách và phát triển năng lực.

- phát âm được vai trò, nội dung phát triển năng lượng giáo viên, nhân viên cấp dưới trường THCS;

- tổ chức và điều hành được máy bộ nhà trường theo hướng phát triển năng lực.

7

8

III. Năng lực quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

QLTrH 38

Quản lý thực hiện chương trình giáo dục đào tạo THCS theo yêu thương cầu thay đổi giáo dục

1. Những vấn đề chung về thay đổi chương trình THCS.

2. Cai quản thực hiện tại chương trình thcs theo yêu cầu đổi mới.

- gọi được những sự việc cơ bạn dạng về đổi mới chương trình ở cấp THCS;

- gây ra và triển khai thực hiện được chiến lược dạy học, giáo dục trong phòng trường tương xứng với điều kiện thực tiễn của nhà trường cùng địa phương.

7

8

QLTrH 39

Quản lý dạy dỗ học phân hóa sinh hoạt trường THCS

1. Một trong những vấn đề cơ phiên bản về dạy dỗ học phân hóa.

2. Xúc tiến dạy học tập phân hóa ở trường THCS.

- gọi được một số vấn đề về dạy học phân hóa theo yêu thương cầu thay đổi giáo dục;

- kiến tạo và chỉ đạo thực hiện nay được việc dạy học tập phân hóa đối với từng khối lớp tương xứng với đối tượng học sinh.

7

8

QLTrH 40

Quản lý dạy học tích đúng theo ở trường THCS

1. Một số trong những vấn đề cơ bạn dạng về dạy dỗ học tích đúng theo ở trường THCS.

2. Xúc tiến dạy học tập tích đúng theo liên môn nghỉ ngơi trường THCS.

- gọi được một trong những vấn đề cơ phiên bản và yêu cầu về dạy học tích hòa hợp theo yêu thương cầu đổi mới giáo dục;

- xây đắp và lãnh đạo thực hiện dạy tích đúng theo theo chủ đề và tổ chức triển khai được những buổi nghỉ ngơi tổ/nhóm trình độ chuyên môn giúp mang đến CBQL, giáo viên những bước đầu tiên chủ động chọn lựa nội dung, xây dựng các chủ để dạy dỗ học trong những môn học và những chủ đề tích hợp.

7

8

QLTrH 41

Quản lý chuyển động sinh hoạt trình độ chuyên môn trong ngôi trường THCS

1. Mục đích của tổ trình độ chuyên môn trong việc cách tân và phát triển chuyên môn cho giáo viên.

2. Một số hình thức sinh hoạt trình độ chuyên môn theo định hướng đổi mới.

3. Năng lực tổ chức, điều hành kết quả buổi sinh hoạt chăm môn.

- gọi được vai trò, các bề ngoài đổi bắt đầu sinh hoạt trình độ (sinh hoạt chuyên môn thông qua nghiên cứu và phân tích bài học, theo các trường...) cùng các kĩ năng tổ chức quản lý và điều hành buổi sinh hoạt chuyên môn trong ngôi trường THCS;

- kiến tạo được kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trải qua sinh hoạt tổ chăm môn;

- thống trị được chuyển động sinh hoạt trình độ theo định hướng review năng lực và thành lập được xã hội học tập, thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu đổi mới chương trình THCS.

7

8

QLTrH 42

Quản lý vận động dạy cùng học làm việc trường thcs thông qua quy mô trường học new VNEN

1. Những vấn đề trông rất nổi bật của mô hình VNEN.

2. Phương pháp dạy học theo quy mô VNEN.

3. Tổ chức, làm chủ hoạt cồn dạy học theo mô hình VNEN.

- đọc được những vụ việc cơ bạn dạng của mô hình VNEN;

- vận dụng được cách thức dạy học tập theo mô hình trường học tập mới nhằm phát triển năng lượng tự tổ chức khám phá và lĩnh hội kiến thức và kỹ năng cho học tập sinh.

7

8

QLTrH 43

Quản lý hoạt động bồi dưỡng liên tiếp giáo viên THCS

1. Tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động bồi dưỡng liên tiếp giáo viên THCS.

2. Kĩ năng chỉ đạo, triển khai vận động bồi chăm sóc thường xuyên thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của giáo viên.

3. Giám sát, đánh giá đánh giá tác dụng bồi dưỡng trình độ chuyên môn của giáo viên.

- đọc được vai trò của bồi dưỡng tiếp tục trong việc nâng cao chất lượng dạy cùng học;

- làm chủ có hiệu quả công tác bồi dưỡng liên tiếp để phân phát triển năng lượng của giáo viên đáp ứng nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục.

7

8

QLTrH 44

Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống - tài năng sống trong trường THCS

1. Vai trò giáo dục và đào tạo giá trị sống - kỹ năng sống trong việc giáo dục, cách tân và phát triển phẩm hóa học và năng lượng học sinh.

2. Khả năng tổ chức, quản ngại lý, kết hợp các lực lượng thực hiện chuyển động giáo dục khả năng sống, quý hiếm sống.

- gọi được tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục giá trị sinh sống - kỹ năng cho học sinh THCS;

- vận dụng được các kỹ năng tổ chức phối kết hợp các lực lượng để tổ chức triển khai các chuyển động giáo dục quý hiếm sống - khả năng sống vào trường THCS nhằm mục đích phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

7

8

QLTrH 45

Quản lý công tác chủ nhiệm lớp sinh hoạt trường trung học cơ sở theo yêu cầu thay đổi giáo dục

1. Những vụ việc cơ bản của công tác làm việc chủ nhiệm lớp.

2. Phân phát triển năng lượng xây dựng môi trường xung quanh lớp học mang đến giáo viên chủ nhiệm.

3. Quản lý hoạt động công ty nhiệm lớp.

- phát âm được câu chữ cơ phiên bản của công tác làm việc chủ nhiệm lớp.

- Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp theo phía xây dựng môi trường thiên nhiên lớp học cân xứng và tổ chức tiến hành có kết quả đối với từng trường với với từng lớp học.

7

8

QLTrH 46

Quản lý lịch trình phổ biến, giáo dục luật pháp trong trường THCS

1. Mục đích của phổ biến, giáo dục điều khoản trong đơn vị trường.

2. Desgin kế hoạch chương trình phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Tổ chức triển khai thực hiện chuyển động giáo dục luật pháp trong nhà trường.

- xác định được tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục lao lý đối với gia sư và học viên trong nhà trường;

- Tổ chức, thực thi được những buổi phổ biến, giáo dục luật pháp trong nhà trường

7

8

IV. Năng lực thống trị hoạt đụng hướng nghiệp

QLTrH 47

Đổi mới chuyển động giáo dục phía nghiệp trong trường THCS

1. Những yếu tố tác động tới lựa chọn công việc và nghề nghiệp của học sinh.

2. Tăng tốc chỉ đạo công tác tư vấn, kim chỉ nan nghề nghiệp cùng phân luồng sau THCS.

3. Biện pháp triển khai thực hiện thay đổi hướng nghiệp.

- phát âm được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của học tập sinh;

- chỉ huy triển khai có tác dụng được các chuyển động tư vấn phía nghiệp, giáo dục đào tạo nghề phổ thông.

7

8

V. Năng lực chỉ huy đổi mới kiểm tra, tiến công giá

QLTrH 48

Quản lý hoạt động kiểm đánh giá học sinh trong trường THCS

1. Các hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh trong trường phổ thông.

2. Đổi bắt đầu kiểm tra đánh giá phát huy năng lượng của học sinh.

- phát âm được gần như nội dung cơ phiên bản về kiểm tra, nhận xét và thay đổi kiểm tra, reviews học sinh vào trường THCS;

- quản lý được các hoạt động kiểm tra, đánh giá của học viên qua đó để thay đổi quá trình dạy dỗ học và giáo dục trong nhà trường.

7

8

QLTrH 49

Đánh giá bán giáo viên, nhân viên cấp dưới trường thcs theo triết lý phát triển năng lực

1. Đánh giá giáo viên, nhân viên cấp dưới theo triết lý phát triển năng lực.

2. Đánh giá gia sư theo yêu cầu của dụng cụ viên chức.

- hiểu được tầm đặc biệt của việc nhận xét CBQL, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong việc cách tân và phát triển năng lực;

- tạo ra và vận dụng được những tiêu chí đánh giá dựa vào việc thực hiện nhiệm vụ trong phòng trường, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cùng yêu cầu thay đổi giáo dục.

7

8

VI. Năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

QLTrH 50

Tự chọn một mô đun trong công tác bồi dưỡng liên tục giáo viên thcs hiện hành

Nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để cai quản và triển khai vận động dạy học với giáo dục.

7

8

Chương III

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH

Điều 5. Thời gian, thời lượngthực hiện bồi dưỡng thường xuyên

1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyênđược thực hiện trong năm học và thời hạn bồi chăm sóc hè sản phẩm năm phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhàtrường, địa phương với của cá thể CBQL trường trung học.

2. Mỗi CBQL trường trung học thựchiện chương trình tu dưỡng được chính sách tại Thông bốn này cùng với thời lượng 120tiết/năm học.

a) Nội dung tu dưỡng 1: khoảng 30tiết/năm học;

b) Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng chừng 30tiết/năm học;

c) Nội dung tu dưỡng 3: khoảng 60tiết/năm học.

3. Sở giáo dục và đào tạo, chống giáodục và huấn luyện và giảng dạy theo phân cấp thống trị có thể biến hóa thời lượng bồi dưỡng ởtừng nội dung bồi dưỡng sao cho phù hợp với yêucầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục và đào tạo của địa phương trong từng năm học nhưng đề nghị đảmbảo thời lượng bồi dưỡng theo lao lý tại Khoản 2 Điềunày.

4. Đối cùng với Nội dung tu dưỡng 3, CBQLtự lựa chọn những mô đun bồi dưỡng tương xứng với nhu yếu bồi dưỡngcủa cá thể hoặc theo hiện tượng của sở giáo dục đào tạo và đào tạo,phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy theo phân cấp thống trị về thời lượng tiến hành khối kiến thức này trong từng năm học.

Điều 6. Hình thức, tài liệu vàkế hoạch triển khai chương trình

1. Hiệ tượng thực hiện: từ bỏ học và tự họccó hướng dẫn. Các lớp bồi dưỡng triệu tập (nếu có) hầu hết để report viên hướngdẫn thêm các nội dung new hoặc khó, lời giải thắc mắc, gợi ý tự học, rènluyện tài năng lãnh đạo và làm chủ nhà trường.

2. Tài liệu bồi dưỡng:

CBQL sử dụng tài liệu tu dưỡng do cáccơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn hoặc hoàn toàn có thể tự khai thác,sử dụng các tài liệu phù hợp khác.

3. Chiến lược thựchiện: địa thế căn cứ hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, những sở giáo dục đào tạo và đào tạo, phònggiáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý xây dựng kế hoạch tu dưỡng thường xuyênCBQL ngôi trường trung học nhằm triển khaithực hiện.

Điều 7. Tiến hành kế hoạch bồidưỡng hay xuyên

1. Các đại lý giáo dục triển khai nhiệm vụ bồidưỡng hay xuyên

a) cơ sở giáo dục triển khai nhiệm vụ bồidưỡng liên tục bao gồm: các đại học, học viện, trường đại học có khoa, ngànhquản lý giáo dục; những cơ sở giáo dục được bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra chophép được đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục theo nguyên lý tại Điều78 Luật giáo dục đào tạo (sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2009);

b) các cơ sở giáo dục thực hiện bồi dưỡngthường xuyên theo cách tiến hành được sở giáo dục đào tạo và đào tạo giao trách nhiệm hoặc kýhợp đồng khi đảm bảo các yêu mong về tài liệu đối với Nộidung bồi dưỡng 3, các đại lý vật chất, lắp thêm và report viên đến việc tu dưỡng thườngxuyên CBQL trường trung học.

2. Đánh giá và công nhận công dụng bồi dưỡngthường xuyên

a) Cơ quan cai quản giáo dục chủ trì, phốihợp với các đại lý giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên xây dựng cáctiêu chí đánh giá, tổ chức triển khai đánh giá công dụng bồi chăm sóc thôngqua bài xích kiểm tra, bài bác tập nghiên cứu hoặc viết thu hoạch,báo cáo chăm đề, ... Với xếp các loại theo nhì mức đạt yêu cầu và ko đạt yêucầu;

b) CBQL thâm nhập khóa tu dưỡng được đánhgiá kết quả, nếu đạt yêu cầu được sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và đàotạo theo phân cấp quản lý cấp giấy chứng nhận và giữ trong làm hồ sơ công chức, viênchức mặt hàng năm; hiệu quả bồi chăm sóc thường xuyên là một trong những minh triệu chứng để xếp loại CBQLtheo chuẩn hiệu trưởng và thực hiện các chính sách chính sách khác đối với CBQLtrường trung học.

3. Kinh phí bồi chăm sóc thường xuyên

Kinh tổn phí bồi dưỡng thường xuyên được dựtoán trong ngân sách đầu tư chi thường xuyên hằng năm, trường đoản cú chương trình kim chỉ nam quốc giavề giáo dục và đào tạo, từ ghê phí cung cấp của các chươngtrình, dự án công trình trong và không tính nước, từ các nguồn ngân sách đầu tư hợp pháp không giống (nếu có)hoặc ngân sách đầu tư do fan học từ bỏ nguyện đóng góp góp.

Điều 8. Tổ chức thực hiệnchương trình

1. Trách nhiệm của những cơ quan trực thuộc BộGiáo dục cùng Đào tạo

a) Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đánhgiá công tác bồi dưỡng liên tục CBQL trường trung học;

b) Định kỳ tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác bồi dưỡng liên tiếp CBQL ngôi trường trung học.

2. Trách nhiệm của sở giáo dục đào tạo và đàotạo

a) chỉ đạo việc tạo và thực hiệnkế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường trung học hàng năm theo các quyđịnh trên Thông tư này;

b) thích hợp đồng hoặcgiao nhiệm vụ đối với các các đại lý giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyênCBQL ngôi trường trung học;

c) Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đánhgiá công tác làm việc bồi dưỡng liên tục CBQL ngôi trường trung học và report kết quả theonăm học về Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất (qua viên Nhà giáo cùng Cán bộ quản lý cơ sở giáodục) trước thời gian ngày 30 mon 6 mặt hàng năm.

3. Trách nhiệm ở trong nhà giáo dục và đàotạo

a) lãnh đạo việc kiến thiết và thực hiệnkế hoạch bồi dưỡng tiếp tục CBQL ngôi trường trung học thường niên theo các quyđịnh trên Thông tứ này;

b) Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đánhgiá công tác làm việc bồi dưỡng tiếp tục CBQL ngôi trường trung học theo phân cấp cho quản lývà báo cáo kết quả theo năm học tập về sở giáo dục và đào tạo và đào tạo. Thời hạn nộp báo cáodo sở giáo dục và huấn luyện và giảng dạy quy định.

Xem thêm: Cỡ Chữ Văn Bản Hành Chính - Font Chữ Văn Bản Hành Chính

4. Trách nhiệm của những cơ sở giáo dụcthực hiện trọng trách bồi dưỡng

Các các đại lý giáo dục tiến hành nhiệm vụbồi dưỡng liên tiếp theo nguyên tắc tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư này còn có tráchnhiệm phối kết hợp thực hiện nay các chuyển động bồi dưỡng thường xuyênCBQL ngôi trường trung học và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếptheo quy định.